当前位置

: 小学生网汉字组词汉字组词汉字组词内容详情

邀组词,邀字组词带拼音及词语解释

小学生网 2020-06-05 22:17:36 65

邀组词,今天小学生网小编琪琪老师给大家整理了关于汉字《邀》的组词列表,望下面整理的邀字组词资料及词语解释内容能够帮助到大家。

邀字简介
字母:y,拼音:yao,带声调拼音:yāo,注音:ㄧㄠ,部首:辶,部首比划:3,比划:16,繁体字:邀,字体结构:半包围结构,字法:形声,笔画顺序:撇竖折横横捺横折撇撇横撇捺捺折捺,五笔86编码:RYTP,五笔98编码:RYTP,Unicode:U+9080,汉字编号:3362,

基本解释

yāo  ㄧㄠˉ ◎ 约请:邀请。邀集。应邀。 ◎ 取得,希求:邀赏。邀准。邀宠。邀功请赏。 ◎ 阻留:邀击(拦击)。邀截。

英文翻译

intercept   invite   solicit

邀组词

电邀(diàn yāo):◎ 电邀 diànyāo[invite by wire] 打电报邀请电邀北上

奉邀(fèng yāo):敬词。邀请。《剪灯新话·龙堂灵会录》:“忽有鱼头鬼身者,自庙而来,施礼於前曰:‘龙王奉邀。’”《儒林外史》第三四回:“今日奉邀诸位先生小坐。”

函邀(hán yāo):用书信方式邀请。 孙中山 《复邓泽如函》:“最好在説 弼臣翁 函邀弟来访,更説话。” 郭孝成 《山西光复记》:“民军一再函邀前往諮议局, 李 乃隻身前往,民军见之大喜,请出理事。”

特邀(tè yāo):◎ 特邀 tèyāo[specially invite] 特别邀请特邀演员

邀阻(yāo zǔ):拦挡阻截。 宋 叶梦得 《石林燕语》卷十:“虏既入塞, 河北 居民惊犇渡 河 ,欲避於 京东 者日数千人,舟人邀阻不得济。”《元典章·户部八·盐课》:“其关津渡口桥梁妄行事故邀阻者,取问得实,杖一百。”《东周列国志》第四二回:“ 文公 乃各发回书,听其復归故国,諭 郤步扬 不必领兵邀阻。”

邀斫(yāo zhuó):拦阻砍击。《新唐书·李石传》:“将朝,骑至 亲仁里 ,狙盗发,射 石 伤,马逸,盗邀斫之坊门,絶马尾,乃得脱。”

邀准(yāo zhǔn):谓得到许可。 郑观应 《致苏州电报局总办谢绥之刺史论苏扬小轮书》:“窃思小轮一事,现难邀准,然终有准行之日,不过风气未开耳。” 茅盾 《第一阶段的故事》四:“他的汽车司机想告半天假也没邀准。”

邀助(yāo zhù):请求帮助。 郑观应 《庚申己未两岁秋感》诗:“频年两梦神人説,邀助天家上法臺。”

邀逐(yāo zhú):阻拦追逐。 南朝 宋 刘庆 《宣验记》:“蜂飞邀逐,噬击弥路,贼遂惶惧从便道而去。”

邀致(yāo zhì):招请。 元 刘敏中 《丞顺德忠献王碑》:“知王恶己,忌之。数曲为邀致,竟不一往。”

邀遮(yāo zhē):拦阻。 汉 荀悦 《汉纪·平帝纪》:“如遇险阻,衔尾相随。虏邀遮前后,危殆不测。” 唐 李白 《秦女休行》:“直上西山去,关吏相邀遮。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·黄九郎》:“日向晚,公邀遮不听去。女恐姑母骇怪。 九郎 鋭身自任,跨驴逕去。”

邀召(yāo zhào):犹邀请。 宋 沉括 《梦溪笔谈·技艺》:“言谈颇有可採,然傲诞,视公卿蔑如也。公欲见,使人邀召数四,卒不至。” 郑振铎 《海燕》:“他们邀召不到那末隽逸的嘉宾,每以为自己运命的蹇劣呢。”

邀泽(yāo zé):犹邀恩。 清 袁 《鬼神篇》:“淫祀希邀泽,祝史勤祷祈。”

邀约(yāo yuē):◎ 邀约 yāoyuē[send an invitation to;invite] 约请

邀誉(yāo yù):求取声誉。 宋 刘敞 《赏罚论》:“故君子正行,非以干禄也;经德,非以希世也;爱民,非以邀誉也。” 明 冯梦龙 《精忠旗·岳侯涅背》:“颠危处心豪胆粗,难道是思量沽名邀誉。” 太平天囯 洪仁玕 《军次实录》:“人有自知之明者,断不敢虚受人讚,否则且自夸之尚不知过,又安能禁其不假功冒能以邀誉於人乎哉!”

邀遇(yāo yù):谓希求偶然获胜。 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·总术》:“是以执术驭篇,似善奕之穷数;弃术任心,如博塞之邀遇。”

邀迎(yāo yíng):(1).邀请。 南唐 刘崇 《金华子杂编》卷下:“ 朱冲和 常游 杭州 , 临安 监吏有姓 朱 者,兄呼 冲和 ,颇邀迎止宿,情好甚厚。” 宋 司马光 《暮春饮宋叔达园》诗:“邀迎嘉客易,会合故人难。” 郭沫若 《洪波曲》第十章四:“前任负责人 翁从六 亲来邀迎,正拟偕行, 陈诚 派人来接。”(2).迎合。《三国志·魏志·袁绍传》“ 馥 怀惧,从 绍 索去,往依 张邈 ” 裴松之 注引 汉 王粲 《汉末英雄记》:“ 绍 以 河内 朱汉 为都官从事。 汉 先时为 馥 所不礼,内怀怨恨,且欲邀迎 绍 意,擅发城郭兵围守 馥 第,拔刃登屋。”

邀宴(yāo yàn):犹宴请。 郭沫若 《苏联纪行·六月二十七日》:“七点钟的时候到市政府去,应市长的邀宴。”

邀延(yāo yán):犹邀请。《太平广记》卷七八引 唐 薛用弱 《集异记·符契元》:“既而道流四人,邀延出门,心欲有诣,身即輒至。”《旧唐书·裴矩传》:“盛酒食,遣掌蕃率蛮夷人贸易,所至处悉令邀延就座,醉饱而散。”

邀迓(yāo yà):邀请;迎请。 唐 韩愈 《县斋有怀》诗:“官租日输纳,村酒时邀迓。”《太平广记》卷三○九引 唐 谷神子 《博异志·张遵言》:“某为所主有限,法不得迎拜於路。请且於南馆小休,当即邀迓。” 宋 秦观 《田居》诗之四:“田家重农隙,翁嫗相邀迓。”

邀勋(yāo xūn):企求功勋。 唐 王维 《送张判官赴河西》诗:“单车曾出塞,报国敢邀勋。” 后蜀 何光远 《鉴诫录·判木夹》:“曩日边将邀勋,妄图吞併。”

邀幸(yāo xìng):见“ 邀幸 ”。亦作“ 邀倖 ”。侥幸,幸运。《魏书·崔亮传》:“吾乘时邀幸,得为吏部尚书,当其壮也,尚不如人,况今朽老而居帝难之任。” 明 袁宏道 《新修钱公堤碑记》:“凡我民之所急如其家,不择怨劳险易,慨然当之,邀倖,无却退。” 清 缪艮 《泛湖偶记》卷二:“今朝邀幸三生,把往日相思一陈。”

邀挟(yāo jiā):犹要挟。 清 魏源 《道光洋艘征抚记》上:“奉面諭,以 英 人但求通商则,如邀挟无厌,可一面羈縻,一面防守,一面奏请调兵。”

邀胁(yāo xié):要挟;威胁。《旧五代史·唐书·明宗纪三》:“者已来,凡是死亡,皆是臺司左右巡举勘检,施行已久,仍恐所人吏及街市胥徒,同於民家,因事邀胁。” 宋 罗大经 《鹤林露》卷九:“甚者假夷狄盗贼以邀胁其君。”

邀险(yāo xiǎn):在险要之地拦阻。 唐 司空图 《纪恩门王公宣城遗事》:“公察其健决而易敌,诫之邀险,无得轻动。”《新唐书·李福传》:“ 福 团训乡兵,邀险须之,贼不敢入。”

邀僞:犹言弄虚作假。

邀伪(yāo wěi):犹言弄虚作假。

邀挽(yāo wǎn):邀请挽留。 宋 洪迈 《夷坚支志甲·山阳痴僧》:“主人邀挽就饭,勉食之。”

邀同(yāo tóng):约别人在一起。 夏丏尊 叶圣陶 《文心》二五:“ 王先生 果然邀同了管图书室的 张先生 从教员宿舍中急急地出来了。”

邀帖(yāo tiē):请帖。 明 冯梦龙 《双雄记·公庭初枉》:“邀帖在此,快传进,我自回復老爷去。”

邀讨(yāo tǎo):谓拦截讨伐。《三国志·魏志·刘放传》:“ 太和 末, 遣将 周贺 浮海诣 辽东 ,招诱 公孙渊 。帝欲邀讨之,朝议多以为不可。”

邀索(yāo suǒ):要挟勒索。《旧五代史·书·赵在礼传》:“ 在礼 望尘致敬,首领等倨受其礼,加之凌辱,邀索货财, 在礼 不胜其愤。”《朱子语类》卷一○六:“今到处并不管著限日,或迟延一月,或迟延两三月,以邀索县道,直待计嘱满其所欲,方与呈州。”

邀速(yāo sù):谓谋求举荐,快速出仕。 晋 葛洪 《抱朴子·审举》:“夫孤立之翘秀,藏器以待贾;琐碌之轻薄,人事以邀速。夫唯待价,故顿沦於穷瘁矣;夫唯邀速,故佻窃而腾跃矣。”

邀说(yāo shuō):谓向上陈述。 宋 李纲 《建炎进退志总叙》上:“昔 唐明皇 欲相 姚崇 , 崇 以十事邀説,皆中一时之病,类多施行,后世美之。”

邀饰(yāo shì):谓迎合别人,求得奖饰。《旧唐书·刘仁轨传论》:“世称 刘乐城 与 戴至德 同为端揆, 刘 则甘言接人,以收物誉; 戴 则正色於下,推美於君。故 乐城 之善於今未弭,而 戴氏 之勣无所闻焉。呜呼!高名美称,或因邀饰而致远;深仁至行,或以韜晦而莫传。”

邀时(yāo shí):谓谋求有利的时机。《周书·贺拔胜传论》:“ 胜 岳 昆季,以勇略之姿,当驰竞之际,竝邀时投隙,展効立功。”

邀射(yāo shè):追求;谋取。《隋书·儒林传·何妥》:“ 曹魏祖 不识北辰,今復轔轢太史。莫不用其短见,便自夸毗,邀射名誉,厚相诬罔。”

邀赏(yāo shǎng):求取赏赐。《资治通鉴·唐高祖武德九年》:“太子 建成 、 齐王 元吉 之党散亡在民间,更赦令,犹不自安,徼幸者争告捕以邀赏。” 清 叶廷琯 《鸥陂渔话·雪鳗》:“岁或间遇,以是甚郑重视之,得则必献官邀赏。”

邀杀

邀取(yāo qǔ):(1).求取;索取。 宋 苏辙 《御试制策》:“戎狄放肆,邀取金币而不能服。”《续资治通鉴·宋高宗绍四年》:“ 建昌 兵素骄,邀取无艺, 滂 以法裁之。”(2).截击袭取。《明史·刘基传》:“贼骄矣,待其深入,伏兵邀取之,易耳。”(3).邀请;招引。《水浒传》第一一三回:“邀取二百餘人,在庄上置备酒食相待。” 清 陈维崧 《沁园春·甲寅立夏日赏牡丹有作》词:“春归矣,仗花间蜂蝶邀取春还。”

邀屈(yāo qū):谓屈尊邀请。 唐 张鷟 《朝野佥载》卷二:“有一县令从 安南 来, 承亲 凭买二婢,令有难色。 承亲 每日重设邀屈,甚殷勤。”

邀求(yāo qiú):要求;企求。《南史·儒林传·顾越》:“臣年事侵迫,非有邀求,政是怀此不言,则为有负明圣。” 宋 李纲 《乞议不可割三镇札子》:“ 金国 遣使,有所邀求,其他可从,唯求割 河 北之地,虽尺寸不可许。”

邀请(yāo qǐng):◎ 邀请 yāoqǐng(1) [invite;send an invitation to](2) 请人出席或参加邀请客人吃饭(3) 发出请帖他并不邀请,而是命令(4) 正式请求人到自己的地方来或去约定的地方,或是做某件事邀请他做主管

邀期(yāo qī):邀约相会。 汉 焦赣 《易林·无妄之恒》:“唐 沫乡 ,邀期 桑中 ,失信不会,忧思约带。” 唐 王勃 《秋日宴洛阳序》:“解榻邀期,属上宾之桂席。”

邀蹑(yāo niè):阻击;追击。《宋书·恩倖传·徐爰》:“救之之术,唯在尽力防卫,来必拒战,去则邀躡,据险保隘,易为首尾。”

邀难(yāo nán):阻挠留难。 宋 苏轼 《论纲梢欠折利害状》:“而所在税务专栏因金部转运司许令点检,缘此为姦,邀难乞取,十倍於官。” 宋 苏轼 《论纲梢欠折利害状》:“故祖宗以来,特置发运司,专任其责……其监司州郡及诸场务,岂敢非理剥邀难。”

邀名(yāo míng):求取好的名声。 汉 王充 《论衡·自然》:“ 尧 则天而行,不作功邀名,无为之化自成。” 南朝 梁 沉约 《郊居赋》:“不慕权於城市,岂邀名於屠肆。” 明 郎瑛 《七修类稿·弁证·泰山没字碑》:“今史载封禪而无文可知矣。且 始皇 立石颂德,邀名后世,安知不如 晋 人一树於山,一沉於水。”

邀买(yāo mǎi):◎ 邀买 yāomǎi[buy popular support] 收买;拉拢邀买人心

邀赂(yāo lù):索取贿赂。《宋史·食货志下七》:“ 政和 中,宝货司立阬冶金银等岁额,或苗脉微,或无人承买,而浮冗之人虚託其名,发毁民田,骚动邀赂。”

邀留(yāo liú):(1).谓拦阻留住。 宋 陈造 《芜湖感旧》诗:“酒杯惯邀留,妓围供燕喜。”《宋史·杜衍传》:“徙 衍 权知 凤翔府 。及罢归,二州民邀留境上,曰:‘何夺我贤太守也?’”(2).谓劫持拘留。《续资治通鉴·宋高宗绍兴十年》:“ 金 人自 靖康 以来,称兵南下,荡覆我京都,邀留我二圣。”

邀凉(yāo liáng):谓招来凉爽。 宋 张耒 《和晁应之大暑书事》:“寒泉出井功何有?白羽邀凉计已疎。”

邀励(yāo lì):竭力劝阻。《新唐书·吴兢传》:“﹝ 吴兢 ﹞初与 刘子玄 撰定《武后实録》,叙 张昌宗 诱 张説 诬证 魏元忠 事,颇言‘ 説 已然可,赖 宋璟 等邀励苦切,故转祸为忠,不然,皇嗣且殆’。”

邀利(yāo lì):请求私利。《资治通鉴·后晋高祖天福元年》:“汝为人臣既负其主,不能击敌,又欲乘乱邀利,所为如此,何面目復求生乎?” 宋 刘敞 《西汉三名儒赞》:“末世之人,以道邀利。”《东周列国志》第三十回:“仁者不乘危以邀利,智者不侥倖以成功。”

邀勒(yāo lè):强迫;逼勒。 唐 李山甫 《牡丹》诗:“邀勒春风不早开,众芳飘后上楼臺。” 宋 司马光 《乞趁时收籴常平斛斗白札子》:“凶岁穀贵伤民,故官中比在市减价出糶,使蓄积之家,无由邀勒贫民,须令贵糴,物价常平,公私两利。” 宋 黄庭坚 《采桑子·赠黄中行》词:“西邻三弄争秋月,邀勒春回,箇里声催,铁树枝头花也开。”

邀君(yāo jūn):要挟君主。 宋 岳飞 《乞解军务第二札》:“今贤能辈出,才智駢臻;干城心腹之士、可付以军旅者类不乏人。则臣之所请,无邀君之嫌。”

邀沮(yāo jǔ):拦阻。《明史·宁献王权传》:“巡抚都御史 孙燧 七上章言之,皆为所邀沮。诸权姦多得 宸濠 金钱,匿其事不以闻。”

邀竞(yāo jìng):求胜;好胜。《南史·谢晦传》:“ 灵运 问 晦 :‘ 潘 陆 与 贾充 优劣。’ 晦 曰:‘ 安仁 諂於权门, 士衡 邀竞无已,并不能保身,自求多福。 公閭 勋名佐世,不得为并。’”

邀截(yāo jié):(1).阻拦袭击。《三国志·吴志·陆瑁传》:“单步负粮,经远深入,贼地多马,邀截无常。”《周书·晋荡公护传》:“汝叔将兵邀截,吾及汝等,还得向营。”《清史稿·邦交志二》:“里( 三元里 )民愤起,号召各乡壮勇,四面邀截, 英 兵死者二百餘。”(2).指拦路劫。 元 无名氏 《飞刀对箭》第一折:“将各处进贡,都邀截了。”《西游记》第九七回:“又见行李沉重,白马快走,人心不足,故又来邀截。”

邀颉(yāo jié):谓阻截克扣。《新唐书·李罕之传》:“东方贡输行在者多为 罕之 邀頡。”

邀结(yāo jié):(1).邀请会集。 唐 戴叔伦 《同兖州张秀才过王侍御参谋宅赋十韵》:“逢迎车马客,邀结风尘友。”(2).勾结。 清 薛福成 《代李伯相筹议日本改约暂宜缓允疏》:“ 日本 与 俄 深相邀结。”

邀劫(yāo jié):拦路抢劫。《明史·宦官传一·郑和》:“ 旧港 者,故 三齐国 也,其酋 陈祖义 ,剽掠商旅。 和 使使招諭, 祖义 诈降,而潜谋邀劫。”《六部成语注解·刑部》:“邀劫:阻客于途,而劫其资。”

邀接(yāo jiē):迎接。《东周列国志》第三六回:“ 郤步扬 、 梁繇靡 、 韩简 、 家僕徒 等,另做一班,俱往 絳都 郊外邀接。 重耳 入 絳城 即位,是为 文公 。”

邀驾(yāo jià):拦挡御驾。《魏书·辛雄传》:“经赦除名之后,或邀驾诉枉,被旨重究;或诉省称寃,为奏更检。”《续资治通鉴·宋仁宗宝元二年》:“近復有邀驾献双生二女子,朕却而不受。”

邀冀(yāo jì):希求。 南朝 宋 鲍照 《代陈思王白马篇》:“丈夫设计误,怀恨逐边戎。弃别中国爱,邀冀胡马功。”

邀集(yāo jí):◎ 邀集 yāojí[call together;invite to meet together] 把很多人邀到一起集会

邀击(yāo jī):拦击;截击。《汉书·匈奴传上》:“大将军 霍光 欲发兵邀击之。” 北魏 郦道元 《水经注·洞过水》:“ 刘琨 之为 并州 也, 刘曜 引兵邀击之,合战於 洞过 ,即是水也。”《明史·翁万达传》:“遣骑四出邀击,颇有所获。” 朱自清 《执政府大屠杀记》:“卫队既在场内和门外放枪,还觉杀的不痛快,更拦路邀击;其泄之忿道,真是无所不用其极了。”

邀惠(yāo huì):谓受到恩惠。 明 王錂 《春芜记·宸游》:“此皆主公圣德格天,致使山灵邀惠。”

邀会(yāo huì):(1).合会,聚会。《艺文类聚》卷五七引 汉 张衡 《七辩》:“金石合奏,妖冶邀会,观者交目,衣解忘带。”(2).邀约组会。会,民间经济互助的一种形式。入会者按期交款,分期轮流使用。 沉从文 《边城》二:“邀会的,集款时,大多数皆在此地。” 沉从文 《贵生》:“你接亲要钱用,不必邀会,我帮你一点钱。”

邀欢(yāo huān):寻求欢乐。 唐 高适 《陪窦侍御泛灵云池》诗:“乘兴宜投辖,邀欢莫避驄。” 明 陈所闻 《月云高·花下迟王美人不至》曲:“花明春尽,邀欢载尊酒。”

邀呼(yāo hū):招唤。 宋 苏舜钦 《和邻几登緐台塔》:“平时好交亲,岂復能邀呼,举动强自持,恐为众揶揄。”

邀候(yāo hòu):谓阻截巡查。《宋书·符瑞志上》:“ 成都王 颖 杀 东安王 繇 。 繇 , 元帝 叔父也。帝惧,欲出奔,而月明,邀候急,四衢断絶,不得去。”

邀喝(yāo hē):旧时官吏出行时前驱喝道的人。《金史·仪卫志下》:“百官仪从。正一品……邀喝四人。伞用青罗紫里、银浮图。”

邀害(yāo hài):拦截杀害。《魏书·元徽传》:“ 弥 ( 寇弥 )外虽容纳,内自不安,乃怖 徽 云,官捕将至,令其避他所。使人於路邀害,送尸於 尒朱兆 。”

邀功(yāo gōng):◎ 邀功 yāogōng[take credit for sb's achievements] 占有他人的功劳邀功请赏

邀丐(yāo gài):阻截索求。《新唐书·李固言传》:“ 蒲津 岁 河 水坏梁,吏撤笮用舟,邀丐行人。”

邀福(yāo fú):祈求赐福。 唐 刘禹锡 《相和歌辞·贾客词》:“邀福祷波神,施财游化城。” 宋 《永兴提刑谢到任启》:“不近名而邀福,无倚法以作威。” 清 江藩 《汉学师承记·汪中》:“且言世多淫祀,尤为感人心,害政事。见人邀福祠祷者,輒駡不休。”

邀伏(yāo fú):设伏兵拦击。 明 沉德符 《野获编·兵部·河套》:“今欲城 河 外以为守,出孤远之军,涉荒残之地,彼或徉为遁逃,潜肆邀伏;或抄掠其前,躡袭其后。”

邀恩(yāo ēn):谓谋求恩赏。 汪辟疆 《唐人小说·东城父老传》校录按语:“《资治通鑑考异》十二,曾引 吴兢 《升平源》一文。乃述 姚元崇 藉骑射邀恩献纳十事,遂得奉命作相之始末。”

邀遏(yāo è):拦阻。《新唐书·崔彦曾传》:“所过,先遣俳儿弄木偶,伺人情,以防邀遏。”

邀夺(yāo duó):拦阻抢夺。《资治通鉴·唐穆宗长庆二年》:“时诸军匱乏,供军院所运衣粮,往往不得至院,在涂为诸军邀夺,其悬军深入者,皆冻馁无所得。”

邀断(yāo duàn):阻断。《宋书·恩倖传·徐爰》:“小镇告警,大督电赴,坞壁邀断,州郡犄,儻有自送,可使匹马不反。”

邀宠(yāo chǒng):◎ 邀宠 yāochǒng[pander to] 博取宠爱

邀賔(yāo bīn):见“ 邀宾 ”。

邀宾(yāo bīn):亦作“ 邀賔 ”。邀请宾客。 唐 杜甫 《崔评事弟许相迎不到走笔戏简》诗:“江阁邀宾许马迎,午时起坐自天明。” 元 白朴 《青杏子·咏雪》套曲:“开宴邀賔列翠鬟,拚酡颜,畅饮休辝惮。” 清 余怀 《板桥杂记·轶事》:“每当夏月,置宴河房,选名妓四五人,邀宾侑酒。”

邀辟(yāo pì):邀请;招请。《新唐书·石洪传》:“﹝ 石洪 ﹞十餘年隐居不出,公卿数荐,皆不答。 重胤 镇 河阳 ,求贤者以自重……乃具书币邀辟, 洪 亦谓 重胤 知己,故欣然戒行。”

应邀(yìng yāo):◎ 应邀 yìngyāo[on invitation to;at sb's invitation] 受人的邀请应邀在义演音乐会上唱歌

招邀(zhāo yāo):亦作“ 招要 ”。邀请。 南朝 宋 谢惠 《泛湖归出楼中翫月》诗:“輟策共駢筵,并坐相招要。” 唐 李白 《寄上吴王》诗之三:“洒扫 黄金臺 ,招邀青云客。” 宋 苏轼 《越州张中舍寿乐堂》诗:“高人自与山有素,不待招邀满庭户。” 清 陈廷敬 《施愚山见寄长歌和答》:“忆昔相逢客京輦,城南华径纷招要。” 叶敬常 《割云亭雅集》诗:“琼楼玉宇最高处,文酒招邀乐不支。”

遮邀(zhē yāo):拦截;邀击。《旧唐书·陆贽传》:“虽詔诸镇发兵,唯以虚声应援,互相瞻顾,莫敢遮邀。”

闲邀邀(xián yāo yāo):形容悠闲自得或闲散无聊。 元 无名氏 《小尉迟》第二折:“终日家閒邀邀的闷坐。” 明 陈大声 《粉蝶儿·富文堂宴赏》套曲:“乐陶陶景媚辰良,闲邀邀体广情舒。”

邀帝城: 拼音:yāo dì chéng邀帝城邀帝城,始建于西汉初年,用于纪念汉高祖刘邦免去了家乡丰县的徭役。遗址位于丰县宋楼镇葛芭草集村。《丰县志》(清光绪版)卷十五“古迹类”载:按《史记》:高祖征黥布过故地沛邑留十余日,作大风歌去沛,沛中空,县皆之邑西,献复留止张饮三日,沛父兄皆顿首曰:“沛幸得复,丰未复,唯陛下哀怜之。”高祖曰:“丰,吾所生长,极不忘尔,吾特为其以齿雍故,反我为魏。”这就是说,汉高祖帝业既成,衣锦还乡,归宴父老,因为刘邦委任的丰县县令沛县籍的齿雍带领部分丰县子弟反叛了他,投降魏国,所以引起刘邦的不满,开始时加恩了沛县(减免赋役)不优待丰县,经父老恳求,丰县父老又挽留宴请,消除了误解,才加恩丰邑。丰县老百姓为了纪念这个具有历史意义的地方,建筑了一座小城,命名为邀帝城。城中建了一座邀帝城庙(后改为邀帝城寺),用以祭祀高祖。以后寺院荒落,又经重修,丰县人张逢宸的《重修邀帝城寺记》作了详细记载。清雍正五年岁次未(公元1727年)的《丰县邀帝城寺碑记》作了记述。原邀帝城历经黄河决口洗涤,现仅存遗址;按照《丰县志》记载,其址位于现在宋楼镇的葛巴草集村。 2009年,丰县宋楼镇葛芭草集村发掘出汉代遗址,日前经考古部门确认,为古邀帝城遗址。邀帝城最初为汉时纪念开国皇帝刘邦荣归故里而建,历代不断整修完善,后不幸毁于大水。此次丰县邀帝城的重现,具有重要的历史文化意义。2009年1月底,丰县宋楼镇葛芭草集村一位王姓农民在村西北地里挖果树坑,当挖到近一米深时,锹头突然铲到异物上,发出“滋”的一声。就是这一锹,一不小心,竟然挖出一段尘封了近两千年的历史烟云。随土而出的是一块石碑和一些残砖破瓦,石碑上有文字依稀可辨:邑故有邀帝城,距县治十五里,盖汉高帝帝业既成,归宴父老,而父老攀留之处也。当汉盛时,邑人荣其事,即其地筑城,中央建庙,以祀高祖……里人李君可勉等倡仪重修——经始于亥孟春,越孟夏告成。碑文是明末丰县籍贡生、清顺治版《丰县志》主笔张逢辰所撰写,叙述了清顺治丁亥年(1647年)重修邀帝城寺的起始经由。

邀请赛(yāo qǐng sài):◎ 邀请赛 yāoqǐngsài[invitational tournament] 由一个单位或几个单位联合发出邀请,有许多单位参加的体育比赛

邀笛步(yāo dí bù):古迹名。旧名 萧家渡 ,在 上元县 东南 青溪桥 右侧。今为 南京市 江宁县 地。 晋 桓伊 善乐,为 江 左第一,有 蔡邕 柯亭笛,常自吹之。 王徽之 赴召京师,舟泊 青溪 侧,与 伊 不相识,令人谓之曰:“闻君善吹笛,试为我一奏。” 伊 为作三调,弄毕,便去,客主不交一言。后名其地为“邀笛步”。参阅 宋 张敦颐 《六朝事迹编类》。

陶母邀宾(táo mǔ yāo bīn):指 晋 陶侃 母 湛氏 剪发待宾的故事。典出《晋书·陶侃传》:“ 侃 早孤贫,为县吏。 鄱阳 孝廉 范逵 尝过 侃 ,时仓卒无以待宾,其母乃截髮得双髲,以易酒肴,乐饮极欢,虽僕从亦过所望。” 元 秦简夫 《剪发待宾》第三折:“着人道娘教子,我为你后人説。 陵 母伏剑, 陶 母邀宾, 孟 母三移。”

邀名射利

邀功希宠

邀功求赏

汉字组词推荐

汉字组词分类导航