当前位置

: 小学生网汉字组词汉字组词汉字组词内容详情

砌组词,砌字组词带拼音及词语解释

小学生网 2020-06-12 07:15:39 87

砌组词,今天小学生网小编晓雪老师给大家整理了关于汉字《砌》的组词列表,望下面整理的砌字组词资料及词语解释内容能够帮助到大家。

砌字简介
字母:q,拼音:qi,带声调拼音:qì,qiè,注音:ㄑㄧˋ,ㄑㄧㄝˋ,部首:石,部首比划:5,比划:9,繁体字:砌,字体结构:左右结构,字法:形声,笔画顺序:横撇竖折横横折折撇,五笔86编码:DAVN,五笔98编码:DAVT,Unicode:U+780C,汉字编号:1450,

基本解释

qì   ㄑㄧˋ ◎ 建筑时垒砖石,用泥灰粘合:砌墙。堆砌(亦喻写文章时使用大量华丽而用的词语)。 ◎ 台阶:雕栏砌。

英文翻译

build by laying bricks or stones

砌组词

迸砌(bèng qì):犹迸阶。 宋 赵蕃 《咏笋用昌黎韵》:“迸砌思移石,妨池欲废盆。”

璧砌(bì qì):犹玉砌。用玉石砌成或装饰的墙面、地面、台阶等。 宋 无名氏 《迷楼记》:“璧砌生光,琐窗射日。”

步砌(bù qì):步行。 宋 范成大 《会散野步》诗:“贪看雪样满街月,不上篮舆步砌归。”自注:“步砌, 语也。” 宋 无名氏 《张协状元》戏文第五十出:“洒是廝杀汉,只步砌去。” 钱南扬 校注:“路为砖石所甃砌,故步行称步砌。”

池砌(chí qì):池塘的岸阶。 唐 白居微之书》:“红榴白莲,罗生池砌。”

打砌(dǎ qì):打诨。 宋 刘昌诗 《芦浦笔记》卷三:“街市戏謔有打砌、打调之类。” 金 董解元 《西厢记诸宫调》卷三:“﹝ 张生 ﹞又问道:‘吾师那家里做甚底?买了几十瓶法酒?做了几十分茶食?’法师笑道:‘休打砌!我见舂了几升陈米,煮下半瓮黄虀。’” 胡士莹 《话本小说概论》第三章第二节:“使砌,又称‘打砌’、‘点砌’,是 宋 元 时代‘说话’‘做院本’的一般惯语。‘砌’就是插科打诨开玩笑一类的滑稽话。是我国民间伎艺中由来久的一种传统特色。”

点砌(diǎn qì):耍笑的表演或动作。 元 睢玄明 《耍孩儿·咏鼓》套曲:“有闲些儿箇了,除是扑煞点砌。”《全元散曲·斗鹌鹑·元宵》:“寨儿里知是有,一见咱望风举手。若论点砌排科惯熟,敢教那罢剪嘴姨夫闭口。”

雕砌(diāo qì):[释](动)雕琢堆砌(文字)。 [构成]并列式:雕+砌 [例句]雕砌字句。(作谓语)

堆砌(duī qì):[释义](1) (动)垒砖石并用泥灰黏合。 (2) (动)比喻写文章使用大量华丽而无用的词语。堆砌词语。(作谓语) [构成]偏正式:堆〔砌

寒砌(hán qì):寒凉的台阶。 唐 温庭筠 《经旧游》诗:“屏倚故窗山六扇,柳垂寒砌露千条。”《敦煌变文集·维摩诘经讲经文》:“露缀晚公(疑松或崧)千滴玉,菊摇寒砌一藂(丛)金。” 清 黄六鸿 《福惠全书·筮仕·四六启式》:“儼若虫吟寒砌,早自悲秋;庶几鼯技荒隅,窃兹向日。”

交砌(jiāo qì):交错堆砌。《狮子吼》第二回:“田中横尸交砌,喘息犹存。”

阶砌(jiē qì):台阶。 三国 魏 卞兰 《许昌宫赋》:“修栏荫于阶砌,崇拂乎旻苍。” 唐 白居易 《泛春池》诗:“泓澄动阶砌,澹泞映户牖。” 孙中山 《伦敦被难记》二:“於是予之左右,乃有二人相并而行矣……遂相与竚立於道旁阶砌。”

锦砌(jǐn qì):阶砌的美称。 唐 卢照邻 《临阶竹》诗:“封霜锦砌,防露拂瑶堦。”

金砌(jīn qì):台阶的美称。 唐 武元衡 《归燕》诗:“衔泥傍金砌,拾蕊到荆扉。” 唐 王建 《宫词》之二七:“金砌雨来行步滑,两人抬起隐花裙。” 龚骞 《九秋诗·秋蝉》:“金砌无人玉漏沉,阳院落多凄音。”

静砌(jìng qì):指幽静的庭阶。 宋 徐照 《访僧居》诗:“静砌生灵药,高林出郊。”

扣砌(kòu qì):见“ 釦切 ”。

鳞砌(lín qì):谓依次序建造,排列如鱼鳞。 宋 孟元老 《东京梦华录·郊毕驾回》:“御路数十里之间,起居幕次贵家看棚,华綵鳞砌,畧无空闲去处。”

露砌(lù qì):露水沾湿的台阶。《红楼梦》第三七回:“胭脂洗出秋阶影,冰雪招来露砌魂。”

珉砌(mín qì):石阶的美称。美石砌成的台阶。 唐 王勃 《七夕赋》:“罗帐五花悬,珉砌百枝然。”

鸣砌(míng qì):(1).蚯蚓的异名。 崔豹 《古今注·鱼虫》:“蚯蚓,一名蜿蟺,一名曲蟺,善长吟於地中, 江 东谓之歌女,或谓之鸣砌。”(2).谓檐流滴于阶砌而作声。 宋 陆游 《雨中排闷》诗:“殷殷雷绕村,淅淅雨鸣砌。”

排砌(pái qì):谓铺陈堆砌文字。 元 张可久 《一半儿·寄情》曲:“寄情虚把彩笺缄,排砌偷将底句搀。”

铺砌(pū qì):◎ 铺砌 pūqì[pave] 用砖、石等覆盖地面或建筑物的表面,使平整

砌阴(qì yīn):台阶一侧背阴处。 唐 郑辕 《指佞草赋》:“荣乎砌阴,实为龟为镜;肃我皇度,式如玉如金。”

砌填(qì tián):堆砌填塞。 清 袁枚 《随园诗话》卷五:“惟 李义山 诗,稍多典故;然皆用才情驱使,不专砌填也。”

砌体(qì tǐ):◎ 砌体 qìtǐ[summering] (如砌在墩上或柱上的)第一层,尤其是拱开始处的砌块

砌台(qì tái):古代王侯家用以登临观赏之台。 唐 张仲素 《春游曲》之二:“骋望登香阁,争高下砌臺。” 唐 白居易 《宴周皓大夫光福宅》诗:“何处风光最可怜?妓堂阶下砌臺前。” 唐 杨汝士 《建节后偶作》诗:“抛却弓刀上砌臺,上方臺榭与云开。”

砌水(qì shuǐ):滴在台阶上的雨水。 南朝 陈 徐陵 《山斋》诗:“砌水何年溜,簷桐几度春。”

砌石(qì shí):阶石。 南朝 陈 阴铿 《新成安乐宫》诗:“砌石披新锦,梁花画早梅。”

砌煞(qì shà):砌砖堵死。《官场现形记》第四九回:“凡是这楼的四面,或是天井里,或是夹道里,有门可以通到外头的,一齐叫木匠钉煞,或是叫泥水匠砌煞。”

砌末(qiè mò):◎ 砌末 qièmò[qiemo] 元杂剧演出中所用简单布景和道具。也作“切末”

砌累(qì lèi):拼凑堆砌。 宋 苏轼 《乞外补回避贾易札子》:“臣闻 贾易 购求臣罪,未有所获,只有法外刺配 颜章 、 颜益 一事,必欲收拾砌累,以成臣罪。”

砌垒(qì lěi):垒起,迭起。喻逐步上升。 元 尚仲贤 《三夺槊》第一折:“比及武官砌垒个元戎将,文官挣揣个头厅相。知他是几个死,知他是几处伤。”

砌块(qì kuài):◎ 砌块 qìkuài[building blocks] 用粘土烧制或混凝土制成的用来建筑房屋墙壁的块状建筑材料,经常用砖或石贴面

砌阶(qì jiē):台阶。 唐 罗隐 《扇上画牡丹》诗:“为爱红芳满砌阶,教人扇上画将来。”

砌合(qì hé):◎ 砌合,砌合法 qìhé,qìhéfǎ[bond] 砖或石在墙中砌成上下重叠层时使上层的竖缝不直接在下一层的竖缝上面的砌法,常用的砌合法有顺分层砌合(英国式砌合)、一顺一丁砌合(兰式砌合)和五顺一丁砌合(美国式砌合)

砌跟(qì gēn):阶旁;阶前。 元 戴善夫 《风光好》第三折:“向明月中独立黄昏,见学士下砌跟,瞻北辰。”

砌叠(qì dié):堆迭;垒造。 郭沫若 《战声集·给C.F.》:“那匹蚂蚁,和着一大群蚂蚁,在绵邈的沙漠,无声无息砌迭,Aipotu。”

砌词(qì cí):拼凑编造不实之词。 清 林则徐 《砀山县民陈于学等京控监生邵敏案审明定拟折》:“﹝ 陈于学 ﹞心怀不甘,随各砌词具呈。” 欧阳山 《苦斗》五六:“ 何守仁 是老练的人,一听就知道那 何不周 是危言耸听,砌词诬告,就把手一摆,说:‘知道了。’”

砌层(qì céng):◎ 砌层 qìcéng[course] 墙壁上一块接一块并列的一排砖瓦或砖石

铅砌(qiān qì):晶莹闪亮的台阶。 元 汪克宽 《宣文阁赋》:“朱楣詰曲而縈迴,铅砌晶縈而煒燡。”

山砌(shān qì):山路的石阶。 唐 储光羲 《山居贻裴十二迪》诗:“落叶满山砌,苍烟埋竹扉。”

石砌(shí qì):石阶;石级。 唐 李山甫 《李员外厅》诗:“石砌蛩吟响,草堂人语稀。” 唐 皮日休 《太湖诗·明月湾》:“清泉出石砌,好树临柴关。”

霜砌(shuāng qì):月色照射下的台阶。 唐 吕温 《同舍弟恭岁暮寄晋州李协律》诗:“阳乌下西,月鹊惊南枝。揽衣步霜砌,倚杖临冰池。”

填砌(tián qì):谓诗文创作堆砌辞藻。 清 周亮工 《书影》卷三:“迂疎者以浅俚为古朴,填砌者以 六朝 为冶丽。” 清 袁枚 《随园诗话》卷十三:“ 范景文 《对牀録》云:‘ 李义山 《人日》诗填砌太多,嚼蜡无味。’”

钿砌(diàn qì):(1).镶嵌金、银、玉、贝壳等物的台阶。 南朝 梁 王僧孺 《中寺碑》:“旁攀鏤槛,斜登鈿砌。”(2).用金、银、玉、贝等物砌迭。 唐 白居易 《池上即事》诗:“鈿砌池心緑合,粉开花面白莲多。”

庭砌(tíng qì):(1).庭阶。 宋 秦观 《南歌子·赠陶心儿》词:“玉露沾庭砌,金风动琯灰。”(2).庭院。 唐 李咸用 《庭竹》诗:“嫩緑与老碧,森然庭砌中。”

危砌(wēi qì):高墙。 唐 韩愈 《和侯协律咏笋》:“已復侵危砌,非徒出短垣。”

文砌(wén qì):华美的石阶。 南朝 陈 张正见 《御幸乐游苑侍宴》诗:“鸣玉升文砌,称觴溢綺筵。”

香砌(xiāng qì):香阶,一说是庭院中用砖石砌成的花池子,可以养花种竹。又称庭砌。 宋 孙光宪 《菩萨蛮》词:“月华如水笼香砌,金鐶碎撼门初闭。” 宋 吴处厚 《青箱杂记》卷八:“ 乖崖 张公 咏 《席上赠官妓小英歌》曰:‘……舞态因风欲飞去,歌声遏云长且清。有时歌罢下香砌,几人魂魄遥相惊。’” 宋 范仲淹 《御街行·秋日怀旧》词:“纷纷堕叶飘香砌。夜寂静、寒声碎。”

轩砌(xuān qì):殿堂前的台阶。 唐 杜甫 《八哀诗·赠秘书监江夏李公邕》:“重叙 东都 别,朝阴改轩砌。” 宋 王谠 《唐语林·政事上》:“﹝ 牛丛 ﹞后自司勋员外郎为 睦州 刺史,入谢,上命至轩砌。”

阳砌(yáng qì):向阳的台阶。 元 范梈 《散步还南轩》诗:“莎鸡振阳砌,蠨蛸结阴池。”

瑶砌(yáo qì):(1).用玉砌造或装饰的台阶、地面、墙璧等。 唐 杨炯 《青苔赋》:“白露下,苍苔芜,暗瑶砌,澁琼舖。” 南唐 冯延巳 《醉花间》词:“桐树倚雕檐,金井临瑶砌。” 宋 洪迈 《夷坚三志己·石六山美女》:“入石室,但见琼楼瑶砌,碧玉阶梯。”(2).积雪的石阶。 唐 黄滔 《和吴学士对春雪献韦令公次韵》:“春雪下盈空,翻疑腊未穷……出户行瑶砌,开园见粉丛。” 宋 晏殊 《秋蕊香》词:“向晓雪花呈瑞,飞徧玉城瑶砌。”

玉砌(yù qì):用玉石砌的台阶,亦用为台阶的美称。 汉 刘桢 《鲁都赋》:“金陛玉砌,玄枑云柯。”《文选·王融<三月三日曲水诗序>》:“镜之虹於綺疏,浸兰泉於玉砌。” 李周翰 注:“玉者,美言之也;砌,阶也。” 南唐 李煜 《虞美人》词:“雕阑玉砌应犹在,只是朱颜改。” 清 蒲松龄 《聊斋志异·白于玉》:“见簷外清水白沙,涓涓流溢;玉砌雕阑,殆疑桂闕。”

杂砌(zá qì):宋 元 时杂剧中的一种。类似今天的喜剧和闹剧。 任半塘 《唐戏弄》第四章五:“ 元 戏沿 宋 之杂扮而有院本中之‘杂砌’,祇为社会嘲讽,并无政治讽刺,乃二者间之大别!”参见“ 杂扮 ”。

攒砌(zǎn qì):堆砌。《初拍案惊奇》卷三一:“﹝ 赛儿 ﹞做些羹饭,看匠人攒砌得了时,急急收拾回来,天色已晚了。”

装砌(zhuāng qì):犹堆砌。 明 吴炳 《绿牡丹·社集》:“凡作诗者,不在装砌故事,剿袭靡词,当须题外看题,笔先着笔。”

插科使砌

雕阑玉砌

雕栏玉砌

粉妆玉砌

砌里搭撒(qì lǐ dā sā):形容衣服破烂。 清 蒲松龄 《聊斋俚曲集·幸云曲》:“砌里搭撒的精光棍,油嘴滑舌会嫖风,不想这花子能行令。”

砌红堆緑(qì hóng duī lǜ):形容春日花木繁荣的景象。

砌红堆绿

砌词捏控

琼堆玉砌

玉砌雕阑

砖砌宝马:砖砌宝马 - 简介 这辆“宝马”是江阴城市客厅开发发展有限公司放在这里的。公司工作人员表示,这是他们放在这里的一件艺术品,是深圳雕塑院的雕塑家戴耘的作品,名叫砖系列——《车》,主要材质是红砖、水泥和钢铁,长5米、宽2.15米、高1.6米,重达6.5吨。 “砖砌宝马”停放在澄江中路的天华轴线下方。车身、轮胎、后视镜……除了车窗是玻璃,其他你能想到的一切都是用砖头砌成的。透过车窗,还可以清晰地看到里面的方向盘、车座等,甚至还有“苏B2010”的车牌。更奇妙的是这辆车的车门还可以打开,方向盘也可以转动。 砖砌宝马 - 走红 网络“神车”砖砌宝马 这辆砖砌宝马周围都用铁链围起来,“只可远观不可亵玩”。 不少市民心里痒痒,特别想进去试试这砖头宝马坐起来是么感觉,都被保安阻止了。有市民把和这辆宝马车的合照传到网上,被网友称为“神车”,网友“江南俊杰”评论说:“连方向盘都是砖头做的,艺术上品啊。” 砖砌宝马 - 造价 造价60万,堪比真宝马 江阴城市客厅开发发展有限公司工作人员说,其实这辆车2010年3月份就从深圳雕塑院运到江阴了,一直放在这里,主要目的是美化城市环境,展示幸福江阴优美的城市风貌。没想到最被人拍了照片放到网上,引起围观。据了解,这辆车的造价达到60万元,堪比一辆真宝马。 一位市民听说这辆车造价要60万,连连摇头表示不相信:“怎么可能,就是真车60万也能买到了,不就是砖头和水泥嘛,再怎么算也没有60万啊。”

汉字组词推荐

汉字组词分类导航