当前位置

: 小学生网汉字组词汉字组词汉字组词内容详情

患组词,患字组词带拼音及词语解释

小学生网 2020-06-07 00:30:26 64

患组词,今天小学生网小编小梦老师给大家整理了关于汉字《患》的组词列表,望下面整理的患字组词资料及词语解释内容能够帮助到大家。

患字简介
字母:h,拼音:huan,带声调拼音:huàn,注音:ㄏㄨㄢˋ,部首:心,部首比划:4,比划:11,繁体字:患,字体结构:上下结构,字法:形声,笔画顺序:竖折横竖折横竖捺折捺捺,五笔86编码:KKHN,五笔98编码:KKHN,Unicode:U+60A3,汉字编号:2285,

基本解释

huàn   ㄏㄨㄢˋ ◎ 忧虑:患得患失。忧患。 ◎ 灾祸:患难。祸患。隐患。防患未然。 ◎ 害病:患病。患者。

英文翻译

suffer from   disaster   peril   trouble   worry   anxiety

患组词

备患(bèi huàn):防备祸患。《管子·牧民》:“惟有道者能备患于未形也,故祸不萌。” 明 刘基 《筑台于郎筑台于薛筑台于秦冬不雨》:“夫固国莫大於保民,而保民莫切於备患也。”

避患(bì huàn):犹避害。 汉 焦赣 《林·讼之未济》:“避患东西,反入祸门。”《后汉书·逸民传·梁鸿》:“常闻夫子欲隐居避患,今何为默默?” 杜预 《<春秋经传集解>序》:“圣人包周身之防,既作之后,方復隐讳以避患,非所闻也。”

边患(biān huàn):◎ 边患 biānhuàn[disaster of foreign invasion on the border] 外敌对边疆的侵扰,也指这种侵扰造成的灾难边患频仍

病患(bìng huàn):◎ 病患 bìnghuàn[disease] 疾病张教头越不肯应承,因此衙内病患看看重了。——《水浒传》

不患(bù huàn):不用担忧。《左传·襄公二十三年》:“为人子者,患不孝,不患所。” 宋 何薳 《春渚纪闻·古声遗制》:“不患其器之朴拙,使人援弦促軫,想见太古自然之妙,然后为胜。” 毛泽东 《论持久战》一一三:“这样一来,官兵一致的目的就达到了,军队就增加了绝大的战斗力,长期的残酷的战争就不患不能支持。”

长患(cháng huàn):长期存在的祸患。《晏子春秋·外篇上十四》:“佞人谗夫之在君侧者,好恶良臣,而行小人,此国之长患也。” 汉 桓宽 《盐铁论·结和》:“今四夷内侵,不攘,万世必有此长患。”

大患(dà huàn):◎ 大患 dàhuàn(1) [disaster]∶大的祸患、灾难(2) [drawbacks]∶大的弊病心腹大患

盗患(dào huàn):盗劫的祸害。《宋史·司马旦传》:“知 祁县 ,天大旱,人乏食,群盗剽敚,富家巨室至以兵自备。 旦 召富者开以祸福,於是争出粟,减直以糶,犹不失其赢。飢者获济,盗患亦弭。”

蠹患(dù huàn):灾难;祸害。《南史·陈纪下·后主》:“鏤金银薄、庶物化生、土木人、綵华之属,凡布帛短狭轻疏者,并伤财废业,尤成蠹患。”《资治通鉴·梁武帝大同二年》:“ 江子四 等封事所言,尚书可时加检括,於民有蠹患者,宜速详启。”

笃患(dǔ huàn):严重的病患。 汉 荀悦 《申鉴·杂言上》:“夫膏肓心而处阨,鍼之不逮,药之不中,攻之不可,二竪藏焉,是谓篤患。”

毒患

犯患(fàn huàn):遭受灾祸。 汉 刘向 《说苑·立节》:“吾闻古之士,犯患涉难者,其去遂於物也。” 宋 朱熹 《跋潘显甫字》:“涉世犯患,颠沛而归,然后知其言之有味也。”

防患(fáng huàn):防止祸患。 汉 董仲舒 《春秋繁露·俞序》:“故次以言怨人不可邇,敌国不可狎,攘窃之国不可使久亲,皆防患为民除患之意也。” 明 叶宪祖 《鸾鎞记·合谮》:“一朝得势便拟包弹,乘其未发急宜防患。”

风患(fēng huàn):(1).指中风。《北史·元孚传》:“﹝ 孚 ﹞后遇风患,手足不随,口不能言,乃左手画地作牢,乞解所任。” 南朝 陈 徐陵 《在北齐与宗室书》:“风患弥留,半体枯废。”(2).指神经错乱,精神失常。《前汉书平话》卷中:“我儿有风患,不在宅内,往於东庄上去也。”

共患(gòng huàn):共同承受忧患。 晋 陆机 《辩亡论下》:“是以其安也,则黎元与之同庆;及其危也,则兆庶与之共患。安与众同庆,则其危不可得也;危与下共患,则其难不足恤也。”

公患(gōng huàn):共同的忧患,共同的祸患。《荀子·富国》:“ 墨子 之言昭昭然为天下忧不足。夫不足,非天下之公患也,特 墨子 之私忧过计也。”《韩非子·孤愤》:“万乘之患,大臣太重;千乘之患,左右太信;此人主之所公患也。” 王先慎 集解:“公训为共,《荀子·解蔽》‘此心术之公患也’,语句正同。 杨 注‘公,共也’,是其证。” 宋 王安石 《上皇帝万言书》:“盖因天下之力,以生天下之财,取天下之财,以供天下之费。自古治世,未尝以不足为天下之公患也。患在治财无其道耳。”

遘患(gòu huàn):作乱。遘,通“ 构 ”。《文选·王粲<七哀>诗之一》:“ 西京 乱无象,豺虎方遘患。” 李善 注:“遘与构同,古字通也。” 唐 王昌龄 《咏史》:“明夷方遘患,顾我徒崩奔。”

构患(gòu huàn):(1).谓结怨交兵。 汉 王粲 《赠文叔良》诗:“ 梧宫 致辩, 齐 楚 构患。”(2).作乱。 唐 杜甫 《彭衙行》:“别来岁月周,胡羯仍构患。”

国患(guó huàn):国家的灾难、祸患。《战国策·赵策三》:“一解国患,欲求益地,是亲戚受封,而国人计功也。” 三国 魏 嵇康 《管蔡论》:“遂乃抗言率众,欲除国患。”《新唐书·高祖十九女传》:“人臣同国患为忠,不同为逆。”

过患(guò huàn):(1).过失与忧患。 北齐 颜之推 《颜氏家训·文章》:“自 子游 、 子夏 、 荀况 、 孟軻 、 枚乘 、 贾谊 、 苏武 、 张衡 、 左思 之儔,有盛名而免过患者,时復闻之,但其损败居多耳。”《百喻经·磨大石喻》:“憍慢贡高,增长过患。”《坛经·付嘱品》:“於外而作法求真,或广立道场説有无之过患,如是之人累劫不得见性。”(2).祸患;不良的后果。 唐 张怀瓘 《评书药石论》:“至若曲情顾旨,必无过患,臣深知之。”

害患(hài huàn):祸患。 汉 焦赣 《易林·乾之明夷》:“弓矢俱张,弝弹折弦,丸发不至,道遇害患。”

后患(hòu huàn):[释](名)以后的祸患。 [构成]偏正式:后(患 [例句]铲除后患。(作宾语)

患子(huàn zǐ):病人。 元 昌龄 《张天师》楔子:“老哥,你那患子来我看。[ 张千 云]他染病怎么走得动。” 元 吴昌龄 《张天师》楔子:“他是患子,你怎么打他?”

患者(huàn zhě):◎ 患者 huànzhě(1) [patient]∶指等候接受内外科医师的治疗与照料的病人结核病患者(2) [sufferer]∶忍受或经受痛苦的人一种能解除枯草热患者痛苦的新药

患御(huàn yù):谓害怕服兵役。《韩非子·五蠹》:“其患御者,积於私门,尽货赂而用重人之謁,退汗马之劳。” 陈奇猷 集释:“御当係役音近而譌。患役者盖谓患於任兵役者。”

患忧(huàn yōu):忧患。 三国 魏 阮籍 《东平赋》:“遂虚心而后兮,又何怀乎患忧?” 南朝 梁 刘勰 《文心雕龙·原道》:“ 文王 患忧,繇辞炳曜,符复隐,精义坚深。”

患险(huàn xiǎn):犹患难。《荀子·君道》:“接之以声色、权利、忿怒、患险,而观其能无离守也。”

患肆(huàn sì):犹言放肆。 明 王廷相 《雅述上》:“温和而不暴戾,良善而不险狠,恭敬而不患肆……此圣人之盛德也。”

患失(huàn shī):生怕失去。《左传·昭公十八年》:“大人患失而惑。” 杨伯峻 注:“患失即《论语·阳货篇》之‘患失之’,患失位也。” 清 恽敬 《南华九老会诗谱序》:“是故过於进,将为患失之鄙夫,过於退,不失为引身之君子。”参见“ 患得患失 ”。

患气(huàn qì):指呼吸道疾病。 唐 杜甫 《有客》诗:“患气经时久,临江卜宅新。” 仇兆鳌 注:“ 王右军 《重熙帖》:‘患气,悬情。’ 师氏 曰:‘公尝有肺疾。’”

患难(huàn nàn):◎ 患难 huànnàn[adversity;calamity] 忧患灾难予在患难中。——宋· 文天祥《指南录后序》患难之交

患吏(huàn lì):祸民的官吏。 宋 曾巩 《太祖皇帝总叙》:“忧吏之不良也,故数使在位举其所知患吏,或受賕,或不奉法也,故罪至死徙,一无所贷。”

患累(huàn lèi):犹忧患。 南朝 梁武帝 《<净业赋>序》:“有动则心垢,有静则心浄。外动既止,内心亦明,始自觉悟,患累无所由生也。”

患苦(huàn kǔ):◎ 患苦 huànkǔ[loathe;hate] 憎恶,厌恨多患苦之。——《明史》

患咎(huàn jiù):灾祸。《管子·山权数》:“故祸不萌通,而民无患咎。”《汉书·东平王刘宇传》:“夫福善之门莫美於和睦,患咎之首莫大於内离。”

患忌(huàn jì):嫌忌。《三国志·魏志·吕布传》:“而求益兵众,将士钞掠, 绍 患忌之。 布 觉其意,从 绍 求去。”

患疾(huàn jí):疾病。《前汉书平话》卷中:“ 何 将 通 衣服拽住:‘大夫,你早来念甚来?你是何患疾?’”《三国志平话》卷上:“学究分付 张觉 :‘名方医治天下患疾,休要人钱物。’”

患急(huàn jí):犹急难。《三国志·蜀志·许靖传》:“自流宕已来,与羣士相随,每有患急,常先人后己,与九族中外同其飢寒。”

患祸(huàn huò):祸患。《韩非子·难言》:“大王若以此不信,则小者为毁訾诽谤,大者患祸灾害死亡及其身。”《汉书·晁错传》:“骄溢纵恣,不顾患祸。” 唐 裴铏 《传奇·昆仑奴》:“此必侠士而挈之。无更声闻,徒为患祸耳。” 宋 曾巩 《<陈书目录>序》:“士之安贫乐义,取舍去就,不为患祸势利动其心者,亦不絶於其间。”

患害(huàn hài):祸害。《管子·度地》:“故善为国者,必先除其五害,人乃终身无患害而孝慈焉。”《史记·太史公自序》:“自 三代 以来, 匈奴 常为中国患害。” 三国 魏 阮籍 《咏怀》之八:“膏火自煎熬,多财为患害。” 元 郑廷 《金凤钗》第三折:“我正是慈悲生患害,这一场鬼使神。” 郭沫若 《天地玄黄·相见以诚》:“教育施行过早,有时是有严重的患害的。”

患恶(huàn è):厌恶。 宋 王安石 《户部郎中赠谏议大夫曾公墓志铭》:“ 省华 、 尧咨 有邪巧材,朝廷皆患恶,而方幸,无敢斥之者。公入,十餘疏辩之。”

患毒

患惙(huàn chuò):谓因病困乏。《魏书·任城王澄传》:“臣诚怯弱,不惮是辈,復患惙,岂敢有辞!”

患处(huàn chù):◎ 患处 huànchù[affected part of a patient's body] 病变或受外伤的地方

患病(huàn bìng):◎ 患病 huànbìng[fall ill;be ill;suffer from an illness;be afflicted with a disease] 生病

祸患(huò huàn):[释义](名)祸事,灾难。 [构成]并列式:祸+患 [例句]老虎已经成了当地的祸患。(作宾语)

火患(huǒ huàn):火灾。《韩非子·喻老》:“是以 白圭 无水难,丈人无火患。”《汉书·霍光传》:“客谓主人,更为曲突,徙其薪,不者且有火患。”《新唐书·杨於陵传》:“﹝ 於陵 ﹞教民陶瓦易蒲屋,以絶火患。”

疾患(jí huàn):[释义](名)〈书〉病。 [构成]并列式:疾+患 [例句]他一身的疾患却仍然忘我工作。(作宾语)

艰患(jiān huàn):艰难祸患。 南朝 宋 傅亮 《为宋公求加赠刘前军表》:“自 义熙 草创,艰患未弭,外虞既殷,内艰亦荐。”

蛟患(jiāo huàn):指水灾。 清 章季真 《<文史通义>跋三》:“在 楚 南 永顺 幕,罹蛟患,是书幸得之泥沙中。”

近患(jìn huàn):指眼前的祸患。《淮南子·人间训》:“夫鹊先识岁之多风也。去高木而巢扶枝,大人过之则探鷇,婴儿过之则挑其卵,知备远难而忘近患。”

救患(jiù huàn):救解祸患;救济患难。《左传·僖公元年》:“夏 邢 迁于 夷仪 ,诸侯城之,救患也。”《史记·白起王翦列传论》:“ 白起 料敌合变,出奇无穷,声震天下,然不能救患於 应侯 。”《淮南子·人间训》:“人皆务於救患之备,而莫能知使患无生。”

咎患(jiù huàn):祸患。 汉 焦赣 《易林·益之剥》:“风雨不博心,安匿无咎患。”《后汉书·蔡邕传》:“臣之愚冗,职当咎患。”

巨患(jù huàn):(1).大祸害。 汉 桓宽 《盐铁论·击之》:“ 西域 迫近 胡 寇,沮心内解,必为巨患。”《后汉书·王允传》:“时小黄门 晋阳 赵津 贪横放恣,为一县巨患。”(2).大灾祸;大忧患。《后汉书·韦彪传》:“农人急於务而苛吏夺其时,赋发充常调而贪吏割其财,此其巨患也。夫欲急人所务,当先除其患。”《晋书·慕容皝载记》:“官司猥多,游食不少……安可以家给人足,治致升平!殿下降览古今之事多矣,政之巨患莫甚於斯。”(3).大毛病,大缺点。 北齐 颜之推 《颜氏家训·文章》:“ 陈孔璋 居 袁 裁书,则呼 操 为豺狼;在 魏 製檄,则目 绍 为虵虺。在时君所命,不得自专,然亦文人之巨患也。”

寇患(kòu huàn):外寇侵掠的祸害。《后汉书·西羌传·东号子麻奴》:“ 閎 无威略, 羌 遂陆梁,覆没营坞,寇患转盛,中郎将 皇甫规 击破之。”

苦患(kǔ huàn):犹苦痛。 唐 张贲 《酬袭美先见寄来韵》:“近年已絶诗书癖,今日兼将笔砚焚;为有此身犹苦患,不知何者是玄醺。”

老患(lǎo huàn):年老多病。《北史·贾彝传》:“以母老患,輙在家定省,坐免官。”《北史·源贺传》:“乃遗令诸子曰:‘吾顷以老患辞事,不悟天慈降恩,爵逮於汝。’”

羸患(léi huàn):犹羸疢。《南史·隐逸传上·戴颙》:“ 顒 十六,遭父忧,几於毁灭,因此长抱羸患。”

罹患(lí huàn):◎ 罹患 líhuàn[suffer from a disease;fall ill] 患病罹患疫病

利患(lì huàn):患痢疾。利,通“ 痢 ”。《宋书·谢庄传》:“利患数年,遂成痼疾,吸吸惙惙,常如行尸。”

辽患(liáo huàn):犹远患。 汉 班彪 《北征赋》:“捨 高亥 之切忧,事蛮狄之辽患。”

虑患(lǜ huàn):忧虑祸患。《荀子·大略》:“先患虑患谓之豫,豫则祸不生。”《三国志·魏志·杨阜传》:“惟陛下虑患无形之外,慎萌纤微之初。” 宋 苏辙 《历代论一·汉文帝》:“为天下虑患,而使好名贪利小丈夫制之,其不为 鼂错 者鲜矣!” 清 龙启瑞 《读<曹参传>书后》:“且 参 能幸而薨於 孝惠 之世耳,使天假之年得见 吕后 、 产 、 禄 之事,不知 参 将以歌謼日饮者治之耶,抑皇然虑患之不暇给也?”

乱患(luàn huàn):灾乱祸患。《礼记·经解》:“以旧礼为无所用而去之者,必有乱患。”

弭患(mǐ huàn):消除祸患。 唐 刘禹锡 《武陵观火诗》:“无苛自可乐,弭患非所图。” 宋 罗大经 《鹤林玉露》卷十二:“大凡临事无大小,皆贵乎智,智者何?随机应变,足以弭患济事者是也。”《二十年目睹之怪现状》第七三回:“你还没有看见满街上贴的招纸,还有出卖妇科絶孕丹的呢,那更是弭患於无形的善法了。”

免患(miǎn huàn):免除祸害。《汉书·楚元王刘交传》:“今将军当盛位,帝春秋富,宜纳宗室,又多与大臣共事,反诸 吕 道,如是则可以免患。”

内患(nèi huàn):国内的祸害忧患。《后汉书·陈蕃传》:“内患渐积,外难方深。”

疟患(nüè huàn):疟病的祸患。 北魏 杨衒之 《洛阳伽蓝记·闻义里》:“昔 尸毘王 仓库为火所烧,其中粳米燋然,至今犹在。若服一粒,永无疟患。”

批患(pī huàn):排除祸患。《战国策·秦策三》:“正乱批患,折难广地。”《史记·范雎蔡泽列传》:“君之设智,能为主安危修政,治乱彊兵,批患折难,广地殖穀,富国足家。”

贫患(pín huàn):贫穷与祸患。 宋 郑刚中 《祭申屠伯村并亡妹文》:“妹以寒家女子,蚤归 屠氏 。贫患相须,哭乃夫荼毒之祸,未百日抱病而亡,非命也歟!”

染患(rǎn huàn):(1).染病。《水浒传》第二回:“如今 高殿帅 新来上任,点你不着。军正司禀説染患在家,见有病患状在官。”《警世通言·赵太祖千里送京娘》:“﹝ 赵景清 ﹞就留 赵公子 在观中居住。谁知染患,一卧三月。”(2).传染,感染。《水浒传》第二三回:“今欲正要回乡去寻哥哥,不想染患疟疾,不能勾动身回去。”

攘患(rǎng huàn):排除祸患。《三国志·魏志·臧洪传》:“吾闻之也,义不背亲,忠不违君……苟区区於攘患,不知言乖乎道理矣。”

任患(rèn huàn):承受祸患,承担过失。《左传·成公二年》:“ 韩厥 献 丑父 、 郤献子 将戮之,呼曰:‘自今无有代其君任患者,有一於此,将为戮乎?’” 清 梅曾亮 《梅个园传》:“新进多文巧机利而玩法,乾没而不顾后,私小智,破大体,为之首者,缩蓄深闭,莫肯任患,而奏销始失期。”

人患(rén huàn):人为的灾祸。《礼记·礼运》:“争夺相杀,谓之人患。” 汉 刘向 《说苑·反质》:“非其所藏者,不有天灾,必有人患。” 郭沫若 《高渐离》第五幕:“难道他就想不到:我本是上帝的化身,任有怎样的天灾、人患,都是有百神扶持的吗?” 臧克家 《自己的写照》诗之八:“人患不够,双管齐下又来了天灾。”

三患(sān huàn):(1).指多子有多惧之患,富有多事之患,寿有多辱之患。《庄子·天地》:“ 尧 曰:‘多男子则多惧,富则多事,寿则多辱。是三者,非所以养德也,故辞。’封人曰:‘……千岁厌世,去而上仙,乘彼白云,至於帝乡。三患莫至,身常无殃,则何辱之有!’” 宋 苏轼 《黄河》诗:“帝假一源神 禹 跡,世流三患梗 尧 乡。”一说,指病、老、死三种祸患。(2).指君子所忧之三事:不得闻、不得学、不能行。《礼记·杂记下》:“君子有三患:未之闻,患弗得闻也;既闻之,患弗得学也;既学之,患弗能行也。”(3).指富贵所招致的三种祸害。《吕氏春秋·本生》:“出则以车,入则以輦,务以自佚,命之曰招蹶之机,肥肉厚酒,务以自彊,命之曰烂肠之食;靡曼皓齿, 郑 卫 之音,务以自乐,命之曰伐性之斧。三患者,贵富之所致也。”

生患(shēng huàn):发生祸害。《史记·袁盎晁错列传》:“诸侯大骄必生患,可适削地。”《三国志·魏志·王基传》:“夫民逸则虑易,苦则思难,是以先王居之以约俭,俾不至於生患。”

贳患(shì huàn):谓免除祸患。 晋 陶潜 《赠羊长史》诗:“紫芝谁復採,深谷久应芜。駟马无貰患,贫贱有交娱。”

实患(shí huàn):实际的祸患。《新唐书·于志宁传》:“慕虚名,遗实患,非久安计。”

时患(shí huàn):(1).犹时弊。 唐 元结 《酬孟武昌苦雪》诗:“不能救时患,讽諭以全意。”(2).时祸。 唐 韩愈 《答冯宿书》:“以此自谓庶几无时患,不知犹復云云也。”

世患(shì huàn):世间的祸患。《后汉书·列女传·董祀妻》:“嗟薄祜兮遭世患,宗族殄兮门户单。” 三国 魏 阮籍 《咏怀》诗之三二:“渔父知世患,乘流泛轻舟。” 清 姚鼐 《扬雄太玄目录序》:“以 老子 之懦弱谦下,而终不涉乎世患。视世之騖於功利名誉之徒,其贤则多矣。”

水患(shuǐ huàn):[释义](名)水灾。用于书面语。 [构成]偏正式:水(患 [例句]根治黄河水患;变害为利。(作宾语)[同义]水灾

四患(sì huàn):(1).处事的四患。指叨、贪、很、矜。《庄子·渔父》:“所谓四患者:好经大事,变更易常,以挂功名,谓之叨;专知擅事,侵人自用,谓之贪;见过不更,闻諫愈甚,谓之很;人同于己,则可,不同于己,虽善不善,谓之矜。”(2).致政的四患。指伪、私、放、奢。《后汉书·荀悦传》:“致政之术,先屏四患。一曰伪,二曰私,三曰放,四曰奢。伪乱俗,私坏法,放越轨,奢败制。”(3).指财、色、名、势。 宋 邵雍 《男子吟》:“财能使人贪,色能使人嗜,名能使人矜,势能使人依。四患既都去,岂在尘埃里。”(4).教语。以生、老、病、死为人生四患。

宿患(sù huàn):指旧病。《周书·艺术传·姚僧垣》:“时 武陵王 所生 葛修华 ,宿患积时,方术莫効。”

速患(sù huàn):招致祸患。 晋 葛洪 《神仙传·彭祖》:“凡此皆以养寿,而不能斟酌之者,反以速患。”

天患(tiān huàn):天灾。《周礼·地官·司救》:“凡岁时有天患民病,则以节巡国中及郊野,而以王命施惠。” 郑玄 注:“天患,谓烖害也。”

通患(tōng huàn):犹通病。《晏子春秋·杂上十八》:“臣闻大国贪于名,小国贪于实,此诸侯之通患也。” 宋 叶适 《官法中》:“岂非荣古而陋今,乃论者之通患歟!” 清 魏源 《筹河篇下》:“利国家之公,则妨臣下之私,固古今通患哉!”

外患(wài huàn):[释义](名)来自国外侵略。也说外祸。 [构成]偏正式:外(患 [例句]根除外患。(作宾语)[反义]内患、内乱

违患(wéi huàn):避开祸患。《后汉书·逸民传序》:“ 扬雄 曰:鸿飞冥冥,弋者何篡焉?言其违患之远也。”

危患(wēi huàn):危难灾祸。 清 昭槤 《啸亭杂录·兆武毅公》:“公先后两遭危患,皆死生不容髮间,竟得保全其身。” 冯玉祥 《答客问》:“在大难当前,我们每个人都要尽其至善的至大的努力去解除危患。”

为患(wéi huàn):◎ 为患 wéihuàn[bring about disaster] 形成危险、灾祸附近村庄蝗虫为患

无患(wú huàn):(1).无所忧惧;没有灾祸。《书·说命上》:“惟事事乃其有备,有备无患。”《三国志·蜀志·谯周传》:“处大无患者恒多慢,处小有忧者恒思善。” 清 王士禛 《池北偶谈·谈异四·犀刀子》:“而诵咒七遍,无患矣。”(2).指无患木。 晋 崔豹 《古今注·问答释义》:“拾櫨木一名无患者,昔有神巫名曰 寳眊 ,能符劾百鬼,得鬼则以此为棒杀之。世人相传以此木为众鬼所畏,竞取为器用,以却厌邪鬼,故号曰‘无患’也。”参见“ 无患木 ”。

显患(xiǎn huàn):明显的祸害。《明史·路振飞传》:“知显患而忘隐忧,求治事而鲜治人。” 陈独秀 《新银团与中国》:“银团为 中国 之隐患和使团为 中国 之显患,是帝国主义的列强侵略 中国 一个政策之两个方面,前者是经济方面,后者是政治方面。”

销患(xiāo huàn):消除祸患。《汉书·刘向传》:“夫明者起福於无形,销患於未然。” 清 端方 《请平汉满畛域密折》:“我皇太后、皇上今日立行英断,销患未萌。”

消患(xiāo huàn):消除祸患。 清 纪昀 《阅微草堂笔记·滦阳消夏录五》:“此案非一日之故矣。方其初萌,褫一官,窜流一二吏,即可消患於未萌。” 清 昭槤 《啸亭杂录·西域用兵始末》:“ 鄂襄烈公 曰:‘吾儕大臣,所谓消患於未萌。’”

小患(xiǎo huàn):(1).小的疾患。《晋书·谢尚传》:“夫以一体之小患,犹或忘思虑,损听察,况於抱伤心之巨痛,怀忉怛之至戚,方寸既乱,岂能综理时务哉。”(2).小的祸害。 唐 杜甫 《夔府书怀四十韵》:“緑林寧小患, 云梦 欲难追。” 宋 苏洵 《心术》:“见小利不动,见小患不避,小利小患,不足以辱吾技也,夫然后可以支大利大害。”

凶患(xiōng huàn):灾祸。《左传·成公十二年》:“凡 晋 楚 无相加戎,好恶同之,同恤菑危,备救凶患。”《周礼·地官·大司徒》“以誓教恤,则民不怠” 汉 郑玄 注:“恤谓灾危相忧,民有凶患,忧之,则民不解怠。”《后汉书·张衡传》:“向使能瞻前顾后,援镜自戒,则何陷於凶患乎!”

恤患(xù huàn):谓济人于患难。 明 刘基 《春秋明经·莒人伐我东鄙》:“凡书‘救’者,皆善其恤患而解纷也。”救济遭受祸患的人。《后汉书·皇后纪论》:“故知持权引谤,所幸者非己;焦心卹患,自强者唯国。” 南朝 陈 徐陵 《为贞阳侯与太尉王僧辩书》:“ 黄河 白日,亟亶诚言,分灾卹患,事非虚旨。” 唐 皮日休 《春秋决疑》:“故 春秋 之时,灭人国者多,救人国者鲜, 仲尼 旌其卹患也。”

眼患(yǎn huàn):眼疾。《南史·江蒨传》:“ 蒨 有眼患,又不悉人物。”

厌患(yàn huàn):厌恶。《礼记·曲礼上》“劳毋袒” 唐 孔颖达 疏:“袒,露也。虽有疲劳之事,厌患其衣而不得袒露身体。”

养患(yǎng huàn):养成祸患。 明 王廷相 《慎言·御民》:“事势有轻重,为政有几宜……施之失其宜,未有不养患而激乱者。”

遗患(yí huàn):◎ 遗患 yíhuàn[calamity] 留下祸患养虎遗患

贻患(yí huàn):◎ 贻患 yíhuàn[sow seeds of disaster] 留下祸患贻患无穷

隐患(yǐn huàn):◎ 隐患 yǐnhuàn[hidden danage] 潜藏或不易发现的危险或祸患消除隐患

忧患(yōu huàn):◎ 忧患 yōuhuàn[suffering;misery;hardship] 忧虑、祸患生于忧患。——《孟子·告子下》

灾患(zāi huàn):◎ 灾患 zāihuàn[calamity] 灾害;灾难

遭患(zāo huàn):受到灾难。 汉 班昭 《东征赋》:“后衰微而遭患兮,遂陵迟而不。”

湛患(zhàn huàn):深患,大患。《汉书·邹阳传》:“夫全 赵 之时,武力鼎士袨服 丛臺 之下者一旦成市,而不能止 幽王 之湛患。” 颜师古 注:“湛读曰沉。深患,言 幽王 为 吕后 所幽死。”

众患(zhòng huàn):众多的迫害和困厄。《楚辞·远游》:“免众患而不惧兮,世莫知其所如。” 胡文英 注:“众患,世俗之迫阨也。”

患病率(huàn bìng lǜ):◎ 患病率 huànbìnglǜ[prevalence;morbidity rate] [疾病、传染媒介等的] 传播程度。有时指对在某一时间内受某种疾病发病人口的百分比的研究

木患子(mù huàn zǐ):见“ 木槵子 ”。

无患子(wú huàn zǐ):无患木所结之实。有荚,形似刀豆,内有子如珠,可入药。僧家取为念珠。 宋 寇宗奭 《本草衍义·无患》:“今释子取以为念珠。出佛经。惟取紫红色,小者佳。今入药絶少。西 洛 亦有之。” 明 李时珍 《本草纲目·木二·无患子》:“俗名鬼见愁,道家禳解方中用之,缘此义也。释家取为数珠,故谓之菩提子。”参见“ 无患木 ”、“ 无患 ”。

无患木(wú huàn mù):木名。传说可镇鬼祛邪。 唐 段成式 《酉阳杂俎续集·支植下》:“无患木,烧之极香,辟恶气,一名噤娄,一名桓……世人竞取此木为器,用却鬼,因曰‘无患木’。”

饱经忧患

采薪之患

除患兴利

敌国外患

杜绝后患

放虎遗患

防患未然

防患未萌

腹心之患

攻疾防患

河伯为患

何患无辞

后患无穷

患至呼天

患难之交

患难与共

患难夫妻

患得患失

救灾恤患

木梗之患

内忧外患

排患解纷

人满为患

思患预防

未形之患

心腹重患

心腹之患

心腹大患

养痈遗患

养痈贻患

养痈成患

养虎遗患

养虎贻患

养虎为患

养虎留患

以绝后患

一朝之患

忧患余生

有备无患

肘腋之患

肘脇之患:见“ 肘腋之患 ”。

肘胁之患

病僧劝患僧(bìng sēng quàn huàn sēng):谓同病相怜,互相慰藉。 元 李文蔚 《燕青博鱼》第三折:“也不是我病僧劝患僧,有一日押向 云阳 市上行……方纔道悔不当初。”

防患于未然

养虎自遗患

面患胃癌: 近日网传“考研女生吃一月泡面患胃癌”的微博,引起了很多网友尤其是考研一族的关注。吃一个月的泡面真的就会患胃癌吗?究竟有哪些原因会让年轻人被胃癌盯上呢?

欲加之罪何患无辞: 〖解释〗欲:要;患:担心,忧虑;辞:言辞,指借口。要想加罪于人,不愁找不到罪名。指随心所欲地诬陷人。

祸从口出,患从口入

一日纵敌,万世之患(yī rì zòng dí ,wàn shì zhī huàn):见“ 一日纵敌,数世之患 ”。《三国演义》第二一回:“ 郭嘉 曰:‘丞相纵不杀 备 ,亦不当使之去。古人云:‘一日纵敌,万世之患。’望丞相察之!’”

一日纵敌,数世之患(yī rì zòng dí ,shù shì zhī huàn):谓一时放走敌人,将留长期祸患。《左传·僖公三十三年》:“吾闻之,一日纵敌,数世之患也。” 宋 秦观 《边防策中》:“且时难得而易失,一日纵敌,数世之患。”亦作“一日纵敌,万世之患。”

欲加之罪,何患无辞

欲加之罪﹐何患无辞(yù jiā zhī zuì ﹐hé huàn wú cí):《左传.僖公十年》载:晋献公死后﹐晋大夫里克先后杀公子奚齐﹑公子卓及大夫荀息﹐新君晋惠公即位后杀里克。将杀里克时﹐惠公派使臣对他说:"微子则不及此。虽然﹐子弑二君与一大夫﹐为子君者不亦难乎?"对曰:"不有废也﹐君何以兴?欲加之罪﹐其无辞乎?臣闻命矣。"伏剑而死。后用"欲加之罪﹐何患无辞"谓欲加害于人﹐即使无过错﹐也可以罗织罪名作为理由。

神经病患者,神经质者(shén jīng bìng huàn zhě ,shén jīng zhì zhě):◎ 神经病患者,神经质者 shénjīngbìng huànzhě,shénjīngzhìzhě[neuropath] 患神经性疾病或神经官能症的人

汉字组词推荐

汉字组词分类导航