当前位置

: 小学生网汉字组词汉字组词汉字组词内容详情

殡组词,殡字组词带拼音及词语解释

小学生网 2020-12-08 15:30:48 112

殡组词,今天小学生网小编琪琪老师给大家整理了关于汉字《殡》的组词列表,望下面整理的殡字组词资料及词语解释内容能够帮助到大家。

殡字简介
字母:b,拼音:bin,带声调拼音:bìn,注音:ㄅㄧㄣˋ,部首:歹,部首比划:4,比划:14,繁体字:殯,字体结构:左右结构,字法:形声,笔画顺序:横撇折捺捺捺折撇竖横竖横撇捺,五笔86编码:GQPW,五笔98编码:GQPW,Unicode:U+6BA1,汉字编号:5682,

基本解释

(殯) bìn  ㄅㄧㄣˋ ◎ 停放灵柩或把灵柩送到墓地去:殡葬。殡敛。殡仪馆。出殡。送殡。

殡组词

殡仪:死亡对于人们来说是没有办法避免的,茫茫宇宙,大千世界,人们在这里诞生、成长,直到最后的死亡。几千年来人们形成的丧葬礼仪,是既要让死去的人满意,也要让活的人安宁。在整个丧葬的过程中,是生者死者的对话,两者之间存在着一个坚韧的结——念祖怀亲。这个结,表现在生者和死者之间的实体联系中,也表现在两者之间的精神联系之中。而这就揭示了中国人生死观的深层内涵!  

殡葬(bìn zàng):◎ 殡葬 bìnzàng[funeral and burial] 出殡和下葬

殡攒(bìn zǎn):《礼记·丧大记》:“君殯用輴,欑至于上,毕涂屋。” 陈澔 集说:“輴,盛柩之车也,殯时以柩置輴上。欑,犹丛也,丛木于輴之四面,至于棺上。毕,尽也,以泥尽涂之。此欑木似屋形,故曰毕涂屋也。”后因以“殯攒”指别作屋舍停放灵柩,以待迁葬。 宋 庄季裕 《鸡肋编》卷上:“如士旅力稍厚者,棺率朱漆,又信时日,下葬尝,且惜殯攒之费,多停柩其家,亦不设涂甓。”

殡穸(bìn xī):谓墓穴。《艺文类聚》卷十五引 南朝 梁 任昉 《王贵嫔哀策文》:“荐车告途,殯穸既辨。”

殡丧(bìn sàng):泛指丧葬之事。《国语·楚语下》:“吾闻君子唯独居思念前世之崇替,与哀殯丧,於是有叹,其餘则否。”

殡埋(bìn mái):犹殡葬。 北魏 郦道元 《水经注·汳水》:“﹝ 灵寿光 ﹞死于 江陵 胡罔 家, 罔 殯埋之。”

殡殓(bìn liàn):◎ 殡殓 bìnliàn[lay in coffin and lury] 为死者更衣下棺,准备埋葬

殡敛(bìn liǎn):殡殓。《荀子·礼论》:“殯敛之具,未有求也。”《后汉书·符融传》:“妻亡,贫殯敛。” 明 高明 《琵琶记·糟糠自厌》:“把老安人殯敛了,选箇吉日,送在南山安葬去。” 清 薛福成 《马贞女传》:“县令 张君 佑璧 ,诣验得实,乃命善为殯敛,躬自拜奠。”

殡阶(bìn jiē):殡殓时停放灵柩的屋阶。《文选·颜延之<宋文皇帝元皇后哀策文序>》:“降舆客位,撤奠殯阶。” 李善 注:“《礼记》曰:‘ 周 人殯于西阶之上。’”

殡棺(bìn guān):入殓而未葬的灵柩。《史记·鲁仲邹阳列传》:“ 夷维子 谓 邹 之孤曰:‘天子弔,主人必将倍殯棺,设北面於南方,然后天子南面弔也。’”

殡宫(bìn gōng):(1).停放灵柩的房舍。《仪礼·既礼》:“遂适殯宫,皆如启位。” 南朝 梁 沉约 《齐武帝谥议》:“晦朔不居,殯宫将启。” 清 和邦额 《夜谭随录·倩儿》:“ 澄 此时方悟女死,所坐之室,乃其殯宫也。”(2).指坟墓。 明 沉德符 《野获编·鬼怪·小棺》:“何以有此小塚小碑示妖现怪乃尔,余意此必非 唐 帝殯宫,亦 长城 下某妃之类耳。” 清 赵翼 《过灵岩山故人葬地》诗:“买得青山作殯宫,书生愿力故豪雄。”

殡服(bìn fú):在殡殓时穿的丧服。《礼记·丧大记》:“君弔,则復殯服。” 陈澔 集说:“殯后主人已成服而君始来弔,主人则还著殯时未成服之服,盖苴絰、免布、深衣也,不散带。”

殡车(bìn chē):◎ 殡车 bìnchē[hearse] 出殡时运灵柩的车

黜殡(chù bìn):在内室殡敛,不居正堂。 南朝 梁 任昉 《齐竟陵文宣王行状》:“黜殯之请,至诚恳惻。”

出殡(chū bìn):◎ 出殡 chūbìn[carry a coffin to the cemetery;hold a funeral procession] 移棺至墓葬地或殡仪馆舍

祓殡(fú bìn):祭于殡以除凶邪。《左传·襄公二十九年》:“ 楚 人使公亲襚。公患之。 穆叔 曰:‘祓殯而襚,则布币也。’乃使巫以桃茢先祓殯。” 杜预 注:“先使巫祓除殯之凶邪。” 孔颖达 疏:“君临臣丧,以巫祝桃茢执戈恶之也。 郑玄 云为有凶邪之气在侧。桃,鬼所恶。茢,萑苕,可埽不祥。” 汉 应劭 《风俗通·祀典·桃梗》:“《春秋左氏传》曰: 鲁襄公 朝 楚 ,会 楚康王 卒, 楚 人使公亲襚,公患之。 叔孙穆叔 曰:‘祓殯而襚,则布币也。’乃使巫以桃茢先祓殯。 楚 人弗禁,既而悔之。”

改殡(gǎi bìn):改葬。 清 顾炎武 《日知录·改殡》:“古人改殯之礼,必反於宫寝,不拘即远之制。”

改殡(gǎi bìn):改葬。 清 顾炎武 《日知录·改殡》:“古人改殯之礼,必反於宫寝,不拘即远之制。”

藁殡(gǎo bìn):亦作“藳殯”。殓而未葬。《宋史·充传》:“士大夫亲没,或藁殯数十年,伤败风化,宜限期使葬。”亦指草率埋葬。 宋 苏轼 《与孙叔静书》之六:“﹝ 元修 ﹞闻某謫 海南 ,徒步万里,来劳问,至 新 病亡,官为藳殯,録其遗物於官库。” 宋 赵令畤 《侯鲭录》卷六:“世传 太白 过 石 ,酒狂捉月,窃意当时藁殯於此。”

藁殡(gǎo bìn):亦作“藳殯”。殓而未葬。《宋史·吴充传》:“士大夫亲没,或藁殯数十年,伤败风化,宜限期使葬。”亦指草率埋葬。 宋 苏轼 《与孙叔静书》之六:“﹝ 元修 ﹞闻某謫 海南 ,徒步万里,来相劳问,至 新兴 病亡,官为藳殯,録其遗物於官库。” 宋 赵令畤 《侯鲭录》卷六:“世传 太白 过 采石 ,酒狂捉月,窃意当时藁殯於此。”

稿殡(gǎo bìn):谓棺柩临时停放。

稿殡(gǎo bìn):谓棺柩临时停放。

槁殡(gǎo bìn): 1.亦作"藳殡"。 2.殓而未葬。

槁殡(gǎo bìn): 1.亦作"藳殡"。 2.殓而未葬。

寄殡(jì bìn):临时埋葬或停放灵柩。 唐 李华 《<萧颖士文集>序》:“君以先世寄殯 嵩条 ,因之迁祔。终事,至 汝南 而殁。” 巴金 《秋》一:“ 蕙表妹 死后,即寄殡在距城二十余里的 莲花庵 ,简直无人照管。”

柩殡(jiù bìn):谓停放灵柩。 汉 蔡邕 《故太尉桥公庙碑》:“初,公为舍于旧里。弟卒,推与其孤。至于即世,柩殯无所。”

客殡(kè bìn):殡殓于外地。 宋 王安石 《上执政书》:“今闲老矣,日夜惟诸子壮大,未能以有室家,而某之兄嫂尚皆客殯而不葬也,其心有不乐于此。”

敛殡(liǎn bìn):入殓而殡葬。敛,通“ 殮 ”。《史记·齐太公世家》:“ 桓公 尸在牀上六十七日,尸虫出于户。十二月乙亥, 无诡 立,乃棺赴。辛巳夜,敛殯。”

临殡(lín bìn):亲临殡殓。《三国志·吴志·董袭传》:“ 袭 死, 孙权 改服临殯,供给甚厚。”《南史·徐勉传》:“及卒,帝闻而流涕,即日车驾临殯。” 南朝 宋 刘庆 《世说新语·伤逝》:“因语左右,殯时可道。公往临殯,一慟几絶。”

旅殡(lǚ bìn):谓灵柩暂时安放于外地等待归葬。 明 陈继儒 《读书镜》卷八:“旅殯无人照管、或毁坏暴露,愿公愍其不幸……常戒主者保护之,以须其子之至。” 清 吴定 《王节母传》:“始 璞 之高祖殁於 南譙 ,旅殯僧寺。” 清 周树槐 《试用从九品吴君墓志铭》:“君以奉檄,各世三千里外,旅殯十有一年。”

埋殡(mái bìn):埋葬,殡葬。 元 关汉卿 《五侯宴》楔子:“我将这孩儿长街市上卖的些小钱物,埋殯他父亲。”《水浒传》第二回:“﹝ 史太公 ﹞埋殯在村西山上祖坟内了。 史进 家自此无人管业。” 梁斌 《红旗谱》二三:“家里封灵、破孝、埋殡,也掉不下五十块钱。”

起殡(qǐ bìn):犹出殡。 吉学霈 《孤儿》:“起殡的时候, 李麦贵 说他见不得冷气,回家走了。”

启殡(qǐ bìn):出殡。 陆机 《挽歌诗》之一:“捨爵两楹位,启殯进灵轜。”《续资治通鉴·宋仁宗至和元年》:“ 温成皇后 启殯,帝不御前后殿,百官进名奉慰。”

迁殡(qiān bìn):犹迁葬。《敦煌变文集·目连缘起》:“且如 董永 卖身,迁殯葬其父母。” 蔡东藩 《南北史通俗演义》第二二回:“ 宋 主 彧 尚秘不发丧,但迁殯东宫,至 寻阳 告捷,乃草草奉葬。”

入殡(rù bìn):死者入棺后停柩待葬。《汉书·武帝纪》:“卯,帝崩于 五柞宫 ,入殯于 未央宫 前殿。三月甲申,葬 茂陵 。”

送殡(sòng bìn):◎ 送殡,送丧 sòngbìn,sòngsāng[take part in a funeral procession;attend a funeral] 出殡时护送灵柩他们将只尽些送丧的任务,永着恋主的哀愁。——《鲁迅的精神》

虞殡(yú bìn):送葬歌曲。《左传·哀公十一年》:“ 公孙夏 命其徒歌《虞殯》。” 杜预 注:“送葬歌曲也。” 北齐 颜之推 《颜氏家训·文章》:“挽歌辞者,或曰古者《虞殯》之歌,或曰出自 田横 之客,皆为生者悼往告哀之意。” 唐 李百药 《文德皇后挽歌》:“寒山寂已暮,《虞殯》有餘哀。” 清 钱谦益 《李将军国樑挽词》之二:“《国殤》应会鼓,《虞殯》已闻歌。”

在殡(zài bìn):谓尚未下葬。《左传·襄公六年》:“君又在殯,而可以乐乎?” 杜预 注:“ 献公 卒未葬。”《国语·晋语二》:“ 桓公 在殯, 宋 人伐之。”

攒殡(zǎn bìn):停柩或先殡,以待正式迁葬。 宋 孔平仲 《孔氏谈苑·蔡立知死凭崔氏女语》:“其始已议攒殯, 袁氏 云:‘吾无儿女,他日谁葬我者,不如焚我也。’”《宋史·后妃传下·哲宗孟皇后》:“遗命择地攒殯,俟军事寧,归葬陵园。”

殡葬工:殡葬工 - 简介 殡葬工,又称殡仪师、殡仪服务员。日本称入殓师,是专门为死去的人化妆整仪、纳入棺中的职业。殡葬工根据国家殡葬方针和民俗传统,为丧户提供殡葬礼仪服务、殡葬过程指导以及对逝者家属提供心理辅导。殡葬工主要包括:尸体整容工、尸体防腐工、尸体火化工、尸体接运工、殡仪服务员、墓地管理员 。 殡葬工 - 尸体整容工 工种定义:用药品、化妆品和器具,对尸体整容、整形、化妆和美发。 适用范围:殡葬行业尸体的整容、整形。 等级线:初、中、高。 学徒期:二年。 初级尸体整容工 知识要求: 1、整容、化妆常用材料的名称、用途和性能。 2、整容、化妆及理发常用工具的名称和使用方法。 3、尸体的五官司、脸型、发型及肤色的基本特征。 4、尸体整容、化妆的一般方法。 5、男、女发式一般造型和基本操作程序。 技能要求: 1、按程序进行整容、化妆,会使用不同清洁材料(清水、酒精、汽油等)对尸体面部及必要部位进行清洗。 2、使用不同化妆材料,采用一般方法对尸体面部进行化妆,使其着均匀、自然。 3、闭合一般尸体的双眼和嘴。 4、给一般尸体刮脸或梳理男、女式普通发型。 5、正确使用和保养整容、化妆、理发工具。 中级尸体整容工 知识要求: 1、各种不同化妆材料的性能及使用方法,根据不同肤色配制不同色彩的方法。 2、尸体的各种脸型特征,正常人日常生活美容的常用方法。 3、男、女发式一般造型和梳理标准及美发梳理方法。 4、非正常死亡尸体的整型技术和破损表皮的缝合技术。 5、与整容、化妆有关的人体解剖学的基本知识。 技能要求: 1、掌握整容、化妆技术的基本操作方法,能用不同化妆材料对尸体按规范要求进行整容、化妆,达到色相相宜,衔接自然。 2、对非正常死亡的尸体用缝合、移皮、充垫和修补的方法进行局部整容、化妆。 3、安装假眼,能对耳、鼻、嘴等器官进行复原。 4、梳理男女式多种发型和配戴假发。 5、能带培初级尸体整容工。 高级尸体整容工 知识要求: 1、各种尸体的整容、化妆技术和技能。 2、调整尸体眉样、鱼尾纹、唇样和口的方法。 3、日常生活美容、影视化妆、戏剧化妆的基本操作方法。 4、各种男、女理发、染发的操作方法。 5、与整容有关的人体解剖学、病理学和法医学的一般理论知识。 技能要求: 1、掌握整容、化妆的全面技术和技能。 2、掌握非正常死亡尸体的整容、化妆方法,能塑造部分器官和安装假肢。 3、掌握各种畸形尸体和缺损遗体的复位及整形技术。 4、能培训中级尸体整容工。有一定的业务管理能力。 殡葬工 - 尸体防腐工 初级尸体防腐工 知识要求: 1、尸体腐烂的原因及防腐、固定的基本知识。 2、常防腐药品的种类和使用方法。 3、防腐用的手术器械、灌注工具的使用方法和消毒方法。 4、与防腐有关的人体解剖学的一般知识。 5、防腐操作的卫生防护知识。 技能要求: 1、配制使用单一的防腐固定剂。 2、从事尸体短期保存性防腐。 3、对尸体进行排除腹水。 4、对尸体进行防腐前的一般整形处理。 中级尸体防腐工 知识要求: 1、各种防腐固定药品的性能和使用方法。 2、防腐固定药品的防腐原理,使用剂量和多种配方。 3、尸体防腐固定的各种方法。 4、尸体防腐固定的基本理论知识。 5、与防腐有关的人体病理学基本知识。 技能要求: 1、掌握配制和使用各种防腐固定剂。 2、能根据尸体所需保存时间的长短,选择可行的防腐固定方法。 3、掌握非正常死亡尸体的防腐固定方法。 4、会采取妥善保存措施,使经过防腐灌注处理后的尸体达到防腐、防霉、防变色、防变形的效果。 高级尸体防腐工 知识要求: 1、尸体腐烂的原因和防腐固定的理论知识。 2、防腐固定药品使用的基本理论知识。 3、与防腐有关的人体解剖学、病理学和法医学的基本理论知识。 4、防腐操作的安全防护措施。 技能要求: 1、尸体防腐的全面技术,能配制性能优良的防腐剂。 2、非正常死亡尸体的防腐固定处理方法,能达到保色、保形和复形自然。 3、尸体腹水、腹气及腹液的处理方法。 4、能培训中级尸体防腐工,有一定的业务管理能力。 殡葬工 - 尸体火化工 工种定义:操作和控制火化设备从事尸体火化;检修火化设备,保持火化设备正常运行。 适用范围:殡葬行业尸体的火化。 等级线:初、中、高。 学徒期:二年。 初级尸体火化工 知识要求: 1、自用火化机及常用仪表、辅助设备的名称、规格、性能、主要结构、使用规则和维护保养方法。 2、自用火化机主要管路(风管、油管)及烟道的分布和走向。 3、火化机常用燃料的种类和用途。 4、火化机的点火、升温、停机和保温方法。 5、火化机安全操作规程和火化机防爆常识。 技能要求: 1、作用火化机(包括辅助设备),会维护保养及一般故障的排除。 2、正确调整火化机的负压,降低能耗,减少污染。 3、维修火化机的阀门和喷嘴。 4、正确执行安全技术操作规程。 5、按岗位责任制要求进行文明火化。 中级尸体火化工 知识要求: 1、常用火化机及其仪表、辅助设备的名称、结构、使用规则及保养方法。 2、火化机在运行中发生故障的原因及处理方法。 3、火化机排放有害污染物的种类、成因及减轻的措施。 4、机械识图的基本知识。 5、电气的基础知识。 技术要求: 1、熟练操作火化机和辅助设备,并会正确保养火化机。正确操作和维护保养火化机的自动调节装置。会处理常见故障(如断电、停风等)。 2、正确判断火化机燃烧是否正常,并能及时调整火化机的正常运行。 3、看懂火化机构造图及管路、烟道走向图。 4、能对火化设备进行小修。 5、能带培初级火化工。 高级尸体火化工 知识要求: 1、多种火化机及辅助设备的工作原理、发生故障的原因和维修保养方法。 2、火化机产生多种污染物的原因和分析方法。 3、有关热工学的基本理论和知识。 4、有关机械学的基本原理和知识。 5、火化机控制系统的新工艺。 6、火化机炉体主要原材料性能及合理选用。 技能要求: 1、熟练掌握多种火化机的操作和维修带有复杂电控装置的火化机机组。 2、指挥安装和调试火化机组,并能进行质量检查和验收。 3、根据火化机燃烧过程中产生的问题,能提出改进工艺的方法和补救措施。 4、组织人员对火化设备进行中修,能编制安全技术操作规程。 5、能培训中级火化工,有一定的业务管理能力。 殡葬工 - 殡仪服务员 工种定义:从事追悼厅、告别室、骨灰堂的布置及有关各种殡仪服务。 适用范围:遗体告别室、追悼厅、骨灰堂。 等级线:初、中。 学徒期:半年。 初级殡仪服务员 知识要求: 1、当地主要民族的丧葬礼仪和风俗惯。 2、殡仪服务的规范和接待服务常识。 3、有关殡仪服务的规章制度、服务项目、服务程序和收费标准。 4、追悼厅和接待室的布置和骨灰管理及处理方面的知识。 5、有关个人卫生防护知识和多种消毒方法。 技能要求: 1、办理殡仪服务的各项业务(包括计价、开票据等)。 2、布置一般追悼会、遗体告别仪式会场、会正确摆放遗体、遗像、花圈、鲜花等。 3、引导悼念活动的正常进行。 4、会用殡仪用语,独立接待殡客,做到礼貌服务。 中级殡仪服务员 知识要求: 1、熟悉本地区各民族的丧葬习俗和接待礼仪。 2、熟悉顾客心理和殡仪服务的各项业务。 3、熟悉追悼厅和骨灰寄存室的陈设布置方法。 4、熟悉卫生防护和防病知识各种消毒方法。 技能要求: 1、掌握本部门各项业务,能及时调整服务项目。 2、按照不同规格、不同形式的悼念活动布置会场。 3、能分析顾客心理,掌握殡仪服务的语言。 4、能设计和布置不同规格的骨灰存放室。 5、掌握各种花圈、篮的制做技术,能合理选用悼念用品。 6、能带培初级殡仪服务员。 殡葬工 - 墓地管理员 工种定义:墓地管理及各项服务。 适用范围:殡葬行业墓地。 等级线:初、中。 学徒期:半年。 初级墓地管理员 知识要求: 1、本地区主要民族的理葬方法和礼俗。 2、与建墓有关的建筑材料的品种、用途。 技能要求: 1、能识别墓地常用建筑材料的品种、性能和价格。 2、能准确地办理墓地管理的各项业务。 3、能按墓地服务规范要求文明礼貌服务。 中级墓地管理员 知识要求: 1、熟悉我国主要民族和宗教信仰者埋葬遗体的方法和礼仪。 2、熟悉与碑文内容有关的繁体字写法。 3、熟悉不同碑文格式和称谓。 技能要求: 1、能按照墓地服务规范要求进行有条理的服务。 2、能鉴别墓地用石料的品种和质量。 3、能看懂墓地总体规划图。 4、能建立和管理墓地业务档案。 殡葬工 - 尸体接运工 工种定义:尸体和灵柩的接运及对尸体初步整容。 适用范围:殡葬行业尸体运送。 等级线:初、中。 学徒期:半年。 初级尸体接运工 知识要求: 1、本地区主要街道、道路的名称和方位。 2、本地区主要民族的丧葬礼仪。 3、初步整容所需材料名称,使用方法。 技能要求: 1、尸体,包括非正常死亡的尸体接运方法。 2、尸体的一般着装和整理。 3、对尸体面部进行初步整容。 中级尸体接运工 知识要求: 1、尸体或灵柩接运的方法。 2、各种尸体(包括非正常死亡)接运前的处理方法及抬运方法。 3、各种卫生防护常识和消毒灭菌方法。 技能要求: 1、能接运各种尸体。 2、对带传染病源的尸体进行消毒。 3、对特殊尸体(畸形、腹水、腐败)用不同方法接运,并作初步尸体整形。 殡葬工 - 殡葬行业用语 必须讲普通话,声音要洪亮、低沉。和死者家属见面不能说“您好”,追悼会结束不能说“再见”“欢迎下次再来”;“下葬”“烧掉”“火化”之类词语也属于禁语,最常用的是“对不起”“让您久等了”“稍等”之类的语言。

殡仪馆(bìn yí guǎn):◎ 殡仪馆 bìnyíguǎn(1) [funeral home;funeral parlor]∶供停灵治丧的处所(2) [funeral chapel]∶设有殡仪礼拜堂的房屋

棺殡椁葬(guān bìn guǒ zàng):以棺和椁殓尸而葬。《南史·顾欢传》:“棺殯槨葬,中夏之风;火焚水沉,西戎之俗。”

殡仪馆线人:殡仪馆线人 -简介 殡葬服务行业的竞争“战场”已经前移到医院,病人还在救室抢救,数家殡仪服务公司的业务员已接到“通知”守候在抢救室门外,而打电话通知殡仪服务公司真是殡仪馆线人。 合肥市民政局社会事务处处长高光平说,一方面,殡仪服务公司到医院“拉客”、发展“线人”然是违反职业道德、侵犯病人隐私的行为,从人性化角度和医院管理来说“不合适”,但是民政部门并没有执法权限到医院对这种行为进行查处;另一方面,除了遗体接运、冷藏、火化等基本殡葬服务必须由政府殡仪馆来承担之外,其他的个性化、选择性的丧葬服务社会单位都可以参与,而这些社会公司很多只在工商、税务等部门进行了注册登记,未在民政部门备案,民政部门对很多殡葬服务公司的信息无法掌握,也无法进行行业监管。 虽然医院早就明令禁止护工给殡仪公司打电话,公司也在大会小会上多次强调过,但由于护工整体的工资水平较低,每个月工资拿到手还不到800元,所以还会有人为了“信息费”偷偷打电话。 案例 老朱是安徽省一家三甲医院的保洁员,他每天的工作除了在科室打扫卫生、帮医生护士跑腿之外,还会在病人病危死亡之后,给殡仪公司的业务员打电话。如果他叫来的殡仪公司能够成功获得这笔业务,老朱会得到几百元的信息费。记者调查发现,通过发展医院保洁、护工等“线人”,及时获取病人死亡信息并快速“上门”服务,已经成为合肥殡葬服务行业普遍采取的一种竞争手段。 2008年之后,一些殡仪服务公司的人就开始到医院里主动向他们“发名片”。“他们看到穿着保洁员服装的人就发名片,说要是有病人死了就给他们打电话。” 正在这家医院呼吸内科当护工的老魏也表示,殡仪服务公司的人一个月会来几趟,丢下名片,只要病人死了打电话报信就有“信息费”。“根据情况不同,‘信息费’不一样。现在很多公司互相竞争,价格也涨了。如果拉到了生意,‘信息费’一般都是1000元以上,一个科室的护工一起分。” 影响 “殡仪公司为了争业务还在医院里公开吵吵闹闹,这不仅让病人家属生气,我们这些还在住院的病人心里也非常不舒服。”长期在安徽一家三甲医院住院的戴先生跟记者反映。 安徽一家三甲医院分管医疗的副院长也表示,殡仪服务公司到医院“拉客”,不仅对病人和家属造成困扰,也扰乱了医院的正常医疗秩序,加剧各种纠纷。“比如病人还在抢救,就有殡仪公司的人在外面等着,或者殡仪公司对去世病人家属乱收费、乱报价,病人家属不乐意,最后可能会怪到医院头上,加剧医患矛盾。”

殡葬经纪人:殡葬经纪人 - 简介 殡葬经纪人是打着殡仪馆旗号的个体丧葬操办者,提供丧葬服务的个体店,会派“专人”冒充殡仪馆的工作人员到医院“拉活”。而这些店提供的动辄40多项的丧葬服务项目中,其实只是为高额的利润充当幌子。 据不完全统计,潍坊市每年约有六七万人正常或非正常去世,而这些人的葬礼80%左右被个体丧葬操办者,每操作一场葬礼,他们可赚三四千元。而这种个体丧葬操办经营小单位,在潍坊市约有700家,而平均一家的年收入为20万元以上。 高利润下催生“殡葬经纪人” 据潍坊市殡仪馆一位工作人员介绍,个体殡葬服务业的高额利润下,催生了“殡葬经纪人”的产生。他们在各大医院“蹲点”,发现有去世者便上前“拉活”,随后将死者家属介绍到殡葬服务店里,从而收取高额提成。 冒充“殡仪馆”,医院里拉“客户” 在潍坊医学院附属医院,市民王先生一家正沉浸在失去亲人的悲痛中,一名男子突然走进病房和他们搭讪。这名男子自称是潍坊市殡仪馆工作人员,可以为逝者提供殡葬一条龙服务。 王先生说,当时那名男子开价1万多元,列举了“一条龙服务”的清单,全程代办,直到把逝者骨灰送到墓地。 最后,王先生决定让男子全权代理,其中寿衣1800元,骨灰盒6600元。可是王先生到殡仪馆后才发现,自己高价买来的“红木”骨灰盒,其实只是刨花板的,价值不到百元。另外,他还从殡仪馆打听到,男子提供的“一条龙服务”清单和葬品市场价格,在这里2000元就够了。 丹桂里小区一位曾经被“黑龙”忽悠过的市民,其老人在医院住院还没断气,就有人过来主动提供“帮助”,并自称是市殡仪馆的人,各项费用绝对优惠,最后一口价要了7000元。市殡仪馆负责人介绍说,据调查,确实经常有些个体户冒充殡仪馆工作人员在医院散发名片招揽业务。 收费 潍坊市殡仪馆工作人员说,他们曾经看到一位丧属拿到的一张清单。包括辛苦费在内一口价6000元。单子上包括购买骨灰盒、寿衣、纸棺、花圈、纸钱,搭设灵棚,以及鸣锣开道等40项服务内容。 潍坊市殡葬管理处工作人员,按市场价核对每项殡葬商品价格,上面列出的总计不到2000元的“辛苦费”,其实高达4000多元。一负责人介绍说,业内把这种个体户叫“黑龙”,他们将各种费用合在一起要一口价,丧属根本看不出每项具体费用,丧属只能挨坑。 在人民医院西门一家个体殡葬服务店内,店主开出“一条龙服务”清单:给逝者化妆1000元,遗体冷冻每天200元,开追悼会500元-1000元。而记者在市殡仪馆价目表上看到,给逝者整容化妆280元、遗体冷存每天88元、不足12小时收费44元,大告别厅880元,中等以下告别厅300元。 另外,该店还将殡仪馆明码标价700元的高档火化炉说成1000元,殡仪馆600元的骨灰盒卖到1200元。在殡仪馆仅售200元—600元的唐装寿衣,在这里标价1600元—3600元;复合材料制做成的、价值60元的骨灰盒,在这里“身价”猛增至800元。 提醒 消协工作人员说,个体丧葬店既卖殡葬用品又卖服务,虽然他们对于殡葬品标价过高,但只要是明码标价,就不能构成欺诈,所以很难对他们进行规范和惩处。另外,有的情况下,店里并没有提供相应的服务,却向消费者收取相关费用,这种情况下就违反《消费者权益保护法》。但是由于受害者很难掌握实际的证据,往往是只能吃“哑巴亏”,很难维护自己的合法权益,所以市民应尽量避免到此类个体殡葬服务店里为死者治丧。 目前还没有相关规定,能对这些暴利的殡葬服务店进行规范和整顿。市民如果有亲友去世,在为逝者治丧时最好先到殡葬馆了解各项目的价格,不要因为过度悲伤被这些“殡葬经纪人”所忽悠。到个体殡葬店里治丧时也要保持谨慎,警惕各种名目的治丧项目乱收费现象。

殡仪馆婚礼:殡仪馆婚礼 -概述 据美国媒体报道,美国印第安纳州一对新人在装饰优雅的圆形大厅里举行了婚礼。然而他们礼堂楼下的一间屋子正是存放棺材与骨灰盒的地方,且整个礼堂建筑被一片60英亩的公墓包围着,有10万个墓碑。 这对新人Paulita和Tony Flores的婚礼也说明了当前美国的结婚礼堂选择趋势。很多殡仪馆都在建造和推销多样化的服务中心,除了殡仪服务外,还可以举办各种庆祝活动,包括婚礼、生日派对、纪念典礼、假日派对及舞会等等。 据威斯康星州美国殡葬协会(National Funeral Directors Association)的Emilee High指出,近5、6年来,越来越多的殡仪馆都在充分利用其设施拓展服务,包括举办婚礼、提供会议场所等等。 殡葬协会2010年的一份调查显示,在接受调查的627家殡仪馆中,有10%除了殡仪服务外,还提供了社区中心或家庭中心功能的服务。 协会代表James Olson指出,因为经济不景气,许多传统的婚礼场地也关闭结业,然而,殡仪馆不可能卖掉的,唯有转型加设婚礼服务来维持经营下去。同时,越来越多的新人为节省婚礼开支,选择在殡仪馆宣誓行礼。这样的礼堂不仅经济实惠,且和普通的结婚礼堂没么两样。 美国全国专业婚礼组织(National Association of Wedding Professionals)主席Sue Totterdale称,尽管人们觉得在一个被悲伤包围的地方举行婚礼是不吉利的,但其实殡仪馆同教堂也没有太大别,因为教堂同样也会停放棺椁。只要能够走过墓地和殡仪馆的出入通道,婚礼也是一样美丽的。 此外,还曾经有对新人选择在祖母墓地旁举行婚礼,因为对他们的家庭来说,这有特殊的意义。

殡仪服务员:殡仪服务员 - 简介 殡仪服务员实操考核现场 殡仪服务员从事布置追悼厅,遗体告别室,骨灰堂,接待亡者家属和亲友,引导悼念活动正常进行的人员。殡仪服务就是殡葬事业单位在丧事活动中从事的特殊服务,是殡葬事业单位运用殡葬设施、设备和丧葬用品为丧户提供服务活动所有项目和内容的总称。殡仪服务员提供此项服务的专业技术人员。 殡仪服务员的业务范围主要包括业务接待、骨灰寄存管理、追悼大厅服务和丧葬用品销售等。应聘者试用期满后,有可能要先从事遗体接运等一线业务工作。 殡葬服务属于第三产业,即服务行业,它与餐饮,宾馆,旅游,美容美发,娱乐,影视等行业属同一性质。不同的是,所有的服务行业都为"生者"服务,独殡葬行业的服务对像是"死者"。但是,殡葬服务的直接服务对像是死者,而间接服务物件却仍然是生者,如丧属,助丧者,前来吊唁者等,因而构成一门特殊的服务业。而殡葬服务最深层的社会文化意义,乃在於满足人生"最后一"对於"生命尊严","人生永恒"的心理需求,以提升人性的尊严。由于市场空缺比较大,发展空间也大,需要多元化补充发展。 殡仪服务员 - 背景 殡仪活动是伴随着人类的死亡而开展的,有了殡仪活动也就有了相应的服务活动。但是由于人类经历了较长时期的自然经济,在这种经济形态下,殡仪活动是由家庭和亲朋来承办,不能走向社会成为一个独立的服务领域。随着商品经济和工业革命的兴起,殡仪服务业有了长足的发展,殡仪事业有的较大发展,其经营管理日益完善,设施设备明显改进,职工队伍素质提高,两个效益持续增长,具有现代特色的殡仪服务工作日益得到发展。殡仪服务业也成为了中国重要的社会服务业和民政事业,尤其是民政服务的重要组成部分。 殡仪服务员 - 工作内容 从事的主要工作包括:(1)按照不同规格,不同形式,布置悼念,遗体告别仪式会场,摆放遗体,花圈,鲜花等;(2)办理计价,开具票据等殡仪服务业务;(3)使用殡仪礼貌用语接待家属和亲友,引导悼念活动正常进行;(4)设计和布置不同规格的骨灰寄存室。 殡仪服务员 - 职业特色 殡仪服务是在特定的环境下,用特殊的方式和礼仪,为特别的人群或对象而提供的。总体概括为特殊性服务。其主要表现为以下几个方面: 一是服务对象特殊。殡仪服务同其它社会服务也的不同在于它是以死者及亲属为服务对象; 二是服务环境的特殊性,即殡仪服务均是在丧户在极其悲痛、哀伤、激动的特殊心情下进行的; 三是服务礼仪的特殊性,在为特殊对象提供特殊服务的环境中,服务礼仪的格调重在庄重、肃穆,服务人员必须克制自己的情感,节制自己的言行,为丧户提供满意的服务。 殡仪服务员 - 职业标准 职业等级 本职业共设四个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)。 培训要求 1培训期限 全日制职业学校教育,根据其培养目标和教学计划确定。晋级培训期限:初级不少于300个标准学时;中级不少于280个标准学时;高级不少于260个标准学时;技师不少于240个标准学时。 2培训教师 培训初、中级人员的教师应取得本职业高级及以上职业资格证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格;培训高级人员的教师应取得本职业技师及以上职业资格证书或相关专业高级专业技术职务任职资格;培训技师的教师应取得本职业技师职业资格证书3年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格。 申报条件 —— 初级(具备下述条件之一者): (1)经本职业初级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)在本职业连续见习工作2年以上。 —— 中级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业中级正规培训达规定标准学时数,取得结业证书。 (2)取得本职业初级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。 (3)连续从事本职业工作7年以上。 (4)取得经劳动保障行政部门审核认定的、以中级技能为培养目标的中等以上职业技术学校本职业(专业)毕业证书。 —— 高级(具备以下条件之一者) (1)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业高级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业中级职业资格证书后,连续从事本职业工作7年以上。 (3)取得高级技工学校或经劳动保障行政部门审核认定的、以高级技能为培养目标的高等职业学校本职业(专业)毕业证书。 (4)取得本职业中级职业资格证书的大专以上本专业或相关专业毕业生,连续从事本职业工作2年以上。 —— 技师(具备以下条件之一者) (1)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上,经本职业技师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 (2)取得本职业高级职业资格证书后,连续从事本职业工作8年以上。 (3)取得本职业高级职业资格证书的高级技工学校本职业(专业)毕业生,连续从事本职业工作2年以上。 鉴定方式 分为理论知识考试和技能操作考核。理论知识考试采用闭卷笔试方式。技能操作考核采用现场实际操作方式进行。理论知识考试和技能操作考核均采用百分制,成绩皆达60分及以上者为合格(技能操作考核的每一项也必须达该考核满分的60?以上),技师鉴定还须进行综合评审。 殡仪服务员 - 职业守则 (1)遵纪守法,礼貌待客,优质服务,爱岗敬业。 (2)诚实守信,认真负责,顾全大局,团结协作。 (3)拒收馈赠,清正廉洁,照章行事,公示价格。 (4)客户至上,超越自我,敬重先人,善待逝者。 (5)钻研业务,提高技能,移风俗,促进文明。 (6)追求完美,善始善终,亲情服务,圆满人生。 殡仪服务员 - 发展前景 高学历抢殡葬服务业 在中国,硕士生报名当殡仪服务员,大学生应聘搬尸驾驶员,这已不是新鲜的事情了。据某人才招聘会负责人透露,某殡葬管理处推出的23个殡葬岗位,吸引了近500人报名,大专以上学历者占到七成。一位2005年毕业的大专生,一直尚未找到正式工作,因为听说某殡葬处招聘驾驶员,而正好他具有驾驶执照,所以特赶来应征。 大学生为什么选择殡葬行业 现在年轻人思想开放,做殡葬行业也不是什么见不得人的事,再说找工作不容易,而殡葬行业工作相对较稳定。稳定固然是一个因素,但更要看重的是殡葬行业缺乏高素质人才这一现状,从殡仪服务员这个一线工种做起,以后会有很好的发展空间。 殡葬服务多元化 加入WTO后,给中国殡葬行业带来的冲击与挑战又是什么呢 可以预见,一个时期以后殡葬行业的垄断局面势必被打破,民政部门独家办殡葬的局面将不复存在。殡葬服务业的发展模式和管理体制将会发生新的变革和变化。 在2004年民政部举办的工作论坛会上,民政部社会福利和社会事务司关于明年工作思路的考虑就充分说明了这个问题。可想而知,此行业面临的形势是十分严峻的。真所谓"狼要来了"。一是在长期的垄断政策保护下,民政殡葬部门的市场竞争能力无法得到良好的培育,致使此行业的整体竞争力比较弱。二是在人员队伍方面,较之发达国家和中国其它省份,中国地区从业人员的文化素质还比较低,业务技能不高,竞争意识薄弱,技术人员匮乏。这将严重影响此行业的竞争力。 殡葬服务市场庞大 殡葬行业正需要这样的基本技术人才。殡葬管理体系和行销服务体系方面,国外同行在多年的市场经济运作中,两个体系已趋于成熟,并日臻完善,而中国还只是初具雏形,并且还未经过市场竞争的验证。中国的殡葬行业技术装备落后,科技含量低。所以必须清醒地认识到不足和劣势,但也正是如此引出巨大的市场空间和成长空间。 殡仪服务员 - 持证上岗 北京市有正规单位的殡葬服务从业人员约为2000人,包括殡仪服务员、遗体接运工、遗体防腐师、遗体整容师、遗体火化师和墓地管理员六个工种。由于之前民政部门对于持证上岗并不做强制性要求,因此,本市现在持证上岗的殡葬服务人员约为200人。 为提升首都殡葬服务行业的整体水平,下一步,本市将逐步实现殡葬服务工作人员全员持证上岗。据悉,由民政部统一颁发的《职业资格证书》分为初、中、高三个级别。职业资格的级别将有望与服务人员的工资、福利等相应待遇进行挂钩。 标准规定 殡仪服务员应为初中毕业,取得本职业初级正规培训结业证书或在本职业连续见习工作2年以上,具有一定语言文字表达、沟通协调、观察判断能力。 培训进展 预计到2009年年底,北京市将有近400殡葬服务从业人员持证上岗。 从2008年开始,北京市已连续两年对所有从业人员进行专业培训,并鼓励其考取专业等级证书。 2008年,全市考取《特种行业职业技能鉴定证书》的有100多人。预计到今年年底,本市将有近400人持证上岗。

汉字组词推荐

汉字组词分类导航